فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٩٥: زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا

زهی عـشـق زهی عشـق که ما راسـت خـدایاچه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایاچه گرمیم چه گرمیم از این عشق چـو خورشیدچـه پـنـهان و چـه پـنهان و چـه پـیداس…

زهی عـشـق زهی عشـق که ما راسـت خـدایاچه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا
چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چـو خورشیدچـه پـنـهان و چـه پـنهان و چـه پـیداسـت خـدایا
زهــی مـــاه زهــی مــاه زهــی بـــاده هــمــراهکــه جــان را و جــهــان را بـــیــاراســت خــدایــا
زهـی شـور زهـی شـور کـه انـگـیـخــتــه عـالـمزهـی کــار زهـی بــار کـه آن جــاســت خــدایـا
فــروریـخــت فــروریـخــت شــهـنـشــاه ســوارانزهـی گـرد زهـی گـرد کـه بــرخــاســت خــدایـا
فــتــادیـم فــتــادیـم بــدان ســان کـه نـخــیـزیـمنــدانــیـم نــدانــیـم چــه غــوغــاســت خــدایــا
ز هــر کــوی ز هــر کــوی یــکــی دود دگــرگــوندگــربـــار دگــربـــار چـــه ســوداســت خـــدایــا
نـه دامـیسـت نـه زنـجـیر هـمـه بـسـتـه چـراییمچـه بـنـدسـت چـه زنـجـیر کـه بـرپـاسـت خـدایا
چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دل هاغـریـبــســت غـریـبــســت ز بــالـاسـت خــدایـا
خــمـوشـیـد خــمـوشـیـد کـه تــا فـاش نـگـردیـدکـه اغـیـار گـرفـتــســت چــپ و راسـت خــدایـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج