فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٩٤: گرنبیند همچو نرگس زیر پا می زیبدش

گـرنـبـینـد همـچـو نرگـس زیر پـا مـی زیبـدشگـر نخـیزد پـیش پـای گـل زجـا مـی زیبـدشحسن محـجـوبـی که بـا خود میکند بـیگانگیگـر نـپــردازد بــه حــال آش…

گـرنـبـینـد همـچـو نرگـس زیر پـا مـی زیبـدشگـر نخـیزد پـیش پـای گـل زجـا مـی زیبـدش
حسن محـجـوبـی که بـا خود میکند بـیگانگیگـر نـپــردازد بــه حــال آشـنـا مـی زیـبــدش
گل که دریک هفته خواهد شاد سازد عالمیگـر بــود در آشـنـایـی بــیـوفـا مـی زیـبــدش
گـوهـر شــهـوار را آرایـشـی در کـار نـیـســتتـرک زینـب گـر کـنـد،نـام خـدا، مـی زیبـدش
می تـوان رودید دراندام او چـون طـفـل اشـکپـرده های چـشم اگر سازد قبـا می زیبـدش
از لـطـافـت پـنجـه سـیمـین او نـازکـدل اسـتورنه خون عاشقان بـیش از حنا می زیبـدش
غـیر گسـتـاخ اسـت،می گردد دلیر از التـفـاتزنـجـیر بـیجـا بـه از لـطـف بـجـا مـی زیبـدش
هرکـه بـاشـد مـی کـنـد ازدیده بـیگـانه شـرمهرکه از خـود منفعـل گردد حـیا می زیبـدش
این جـواب آن غزل صـائب که می گوید اسـیرهرچه می پوشد چوگل نام خدا می زیبدش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج