فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٩٣: کبر با اهل محبت ناز با اهل نیاز

کــبــر بـــا اهــل مــحــبــت نــاز بـــا اهــل نــیــازکـار معـشـوقـان بـود گـر عـاشـقـی چـندین منازعــاشــق از آلــایــش کــونــیـن بــاشــد بــرحـ…

کــبــر بـــا اهــل مــحــبــت نــاز بـــا اهــل نــیــازکـار معـشـوقـان بـود گـر عـاشـقـی چـندین مناز
عــاشــق از آلــایــش کــونــیـن بــاشــد بــرحــذرحــوری از آرایـش مـشــاطــه بــاشــد بــی نـیـاز
کـار بـهر دوسـت کـن، بـرادوسـت بـاشـد مزد تـودشـمن تـسـت آنچـه دارد مر تـرا از دوسـت بـاز
نـان بــرای او خـوری بــا روزه هـمـسـنـگـی کـنـدخــواب بــهـر او کـنـی کـمـتــر نـبــاشــد از نـمـاز
جــان خــود را در رهـان عــشــق نـه واره ز خــودبـاز شـد مـرغـی کـه او را طـعـمـه خـود کـرد بـاز
گرچـه مملوکسـت چـون منظور سـلطـانی شـودکـوس مـحـمـودی زنـد در صـف مـحـبــوبــان ایـاز
همچو شمع ار عاشقی بـا سوز دل با آب چشمشب بروز آور، گهی می سوز و گاهی می گداز
گر بگوید دوست اشک از سر فرو باری چو شمعور بـخـواهـد بــاز آتـش در دهـان گـیـری چـو گـاز
گـر دلـت او را خـوهـد تـن را چـه عـزت جـان بـدهور ز قـدرش آگـهـی زر را چـه قـیـمـت سـر بـبــاز
ور بـجـان قصدت کند می بـین قضا را جمله عدلور ز تـو نـعـمـت بــرد مـی رو بــلـا را پــیـش بــاز
ور دهد دسـتـت کـه خـود را پـای بـر گـردن نـهیتــا بــعــلــیـیـن نـداری مــانـعــی ســر بــر فــراز
ســیـف فـرغــانـی ز خــود بــگـذر قـدم در راه نـهدر سـواران بــنـگـر و بــا خـر دریـن مـیـدان مـتـاز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج