فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٩٣: هرکه درمد نظر نازک میانی نیستش

هـرکــه درمــد نـظــر نـازک مــیـانـی نـیـســتــشدربــســاط زنـدگـانـی نـیـم جــانـی نـیـســتــشخــون گــل در بــاغ بــی دیـوار مـی بــاشــد هـدروای ب…

هـرکــه درمــد نـظــر نـازک مــیـانـی نـیـســتــشدربــســاط زنـدگـانـی نـیـم جــانـی نـیـســتــش
خــون گــل در بــاغ بــی دیـوار مـی بــاشــد هـدروای بـر حـسنی که بـر سر دیده بـانی نیستـش
بــرگ بــرگ ایـن گـلـســتــانـرا ســراسـر دیـده امچـون گـل رعـنـا بــهـار بــی خـزانـی نـیـسـتــش
هـرکـه را از بـیـقـراری نـبــض جـان آسـوده اسـتدر ریــاض زنـــدگـــی آب روانـــی نــیــســـتـــش
جــان عـاشـق هـیـچ جــایـک دم نـمـیـگـیـرد قـرارمـی تـوان دانـسـت کـاینـجـا آشـیانی نیسـتـش
چون نمکدان در نمک پاشی است سر تا پا دهانآن کـه وقـت بـوسـه دادنـهـا دهـانـی نـیـسـتـش
هر که را چـون صبـح موی سر ز پـیری شد سفیدمـی شـود بـیـدار اگـر خـواب گـرانـی نـیـسـتـش
خـلق را بـی حـفـظ حـق نگشـاید از هم هیچ کـارگله از گرگ است چون بـر سر شبـانی نیستش
گـرمـی هنـگـامـه فـکـرش دو روزی بـیش نیسـتدر سـخـن هر کس طرف آتـش زبـانی نیسـتـش
می شـود چـون مرغ یک بـال از پـرافـشـانی ملولدر طـریق فـکـر هـر کـس همـعـنـانـی نـیسـتـش
آن کـــه دولـــت در رکـــاب ســــایـــه او مـــیـــرودچـون هما از خوان قسمت استـخوانی نیستـش
بــر فــقــیـران مـحــنـت پــیـری نـبــاشــد نـا گـوارکی غم دندان خورد آن کس که نانی نیستش ؟
گــرچــه آن آیـیـنـه رو دارد نـواســنـجــان بــســیهمچـو صـائب طـوطی شـیرین زبـانی نیسـتـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج