فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٩٣: بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد

بــگـیـر دامـن لـطـفـش کـه نـاگـهـان بـگـریـزدولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزدچه نقش ها که ببازد چه حیله ها که بسازدبـه نقـش حـاضـر بـاشـد ز راه ج…

بــگـیـر دامـن لـطـفـش کـه نـاگـهـان بـگـریـزدولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد
چه نقش ها که ببازد چه حیله ها که بسازدبـه نقـش حـاضـر بـاشـد ز راه جـان بـگریزد
بـر آسـمـانـش بـجـویـی چـو مـه ز آب بـتـابـددر آب چـونـک درآیـی بــر آسـمـان بـگـریـزد
ز لامکـانش بـخـوانی نشـان دهد بـه مکـانتچـو در مکـانش بـجـویی بـه لامکان بـگریزد
نـه پـیک تـیـزرو انـدر وجـود مـرغ گـمـانـسـتیقـین بـدان کـه یقـین وار از گـمـان بـگـریزد
از ایـن و آن بــگـریـزم ز تـرس نـی ز مـلـولـیکـه آن نـگـار لـطـیـفـم از ایـن و آن بـگـریـزد
گریزپـای چـو بـادم ز عـشـق گل نه گلی کـهز بــیـم بــاد خـزانـی ز بــوسـتـان بــگـریـزد
چـنـان گـریزد نـامـش چـو قـصـد گـفـتـن بـیندکـه گـفـت نیز نتـانی کـه آن فـلـان بـگـریزد
چـنان گـریزد از تـو کـه گـر نویسـی نقـشـشز لـوح نـقـش بــپـرد ز دل نـشـان بــگـریـزد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج