فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٩٢: یار مرا عارض و عذار نه این بود

یــار مـــرا عـــارض و عـــذار نــه ایــن بـــودبـاغ مـرا نخـل و بـرگ و بـار نه این بـودعـهـدشـکـن گـشـتـه انـد خـاصـه و عـامـهقــاعــده اهــل ایـن دی…

یــار مـــرا عـــارض و عـــذار نــه ایــن بـــودبـاغ مـرا نخـل و بـرگ و بـار نه این بـود
عـهـدشـکـن گـشـتـه انـد خـاصـه و عـامـهقــاعــده اهــل ایـن دیـار نــه ایـن بــود
روح در ایـن غـار غـوره وار تــرش چـیـسـتپــرورش و عـهـد یـار غـار نـه ایـن بــود
ســیـل غـم بــی شـمـار بــار و خــرم بــردطـمـع مـن از یـار بــردبــار نـه ایـن بـود
از جــهـت مـن چــه دیـگ مـی پــزد آن یـارراتــبــه مـیـر پــخـتـه کـار نـه ایـن بــود
دام نـهـان کـرد و دانـه ریـخـت بـه پـیـشـمکینه نهان داشـت و آشکار نه این بـود
نــاصـــح مــن کـــژ نــهــاد و بـــرد ز راهــمشـرط امینی و مسـتـشـار نه این بـود
در چـمن عیش خـار از چـه شـکفتـه سـتمـنـبـت آن شـهره نـوبـهـار نـه این بـود
شحـنه شد آن دزد من بـبـست دو دستـمسـایسـی و عـدل شـهریار نه این بـود
مـهـل نـدادی کــه عــذر خــویـش بــگـویـمخـوی چـو تـو کـوه بـاوقـار نـه ایـن بـود
می رسـدم بـوی خـون ز گـفـت درشـتـشرایـحــه نـاف مـشــکـبــار نـه ایـن بــود
نوش تـو را ذوق و طـعم و لطف نه این بـودوان شتر مست خوش عیار نه این بود
پــیـش شـه افـغـان کـنـم ز خــدعـه قـلـابزر مـن آن نقـد خـوش عـیار نه این بـود
شـاه چــو دریـا خــزیـنـه اش هـمـه گـوهـرلـیک شـهـم را خـزینـه دار نـه این بـود
بس که گله ست این نثار و جمله شکایتشــاه شــکـور مـرا نـثــار نـه ایـن بــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج