فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٩٢: هرکه وقت صبح درساغر شرابی نیستش

هـرکـه وقـت صـبــح درسـاغـر شـرابــی نـیـسـتــشازســیـه روزی بــه طــلــع آفــتــابــی نــیـســتــشدل به دست آور که می در ساغرش خون می شودبــاده پـیـم…

هـرکـه وقـت صـبــح درسـاغـر شـرابــی نـیـسـتــشازســیـه روزی بــه طــلــع آفــتــابــی نــیـســتــش
دل به دست آور که می در ساغرش خون می شودبــاده پـیـمـایـی کـه بــرآتـش کـبــابــی نـیـسـتـش
گــوشــه ابـــروی او پـــیــوســتــه بـــاشــد درنــظــرچــون مــه نـو جــلــوه پــا در رکــابــی نـیـســتــش
بــاد پــیـمــایـی کــه دریـا رانــمــی آرد بــه چــشــمپـیـش روشـن گـوهـران عـمـر حـبـابـی نـیـسـتـش
هـرکـه چــون قـمـری سـرافـرازی طـمـع دارد ز سـروبــه ز طـوق بــنـدگـی مـالـک رقـابــی نـیـســتــش
بـــیــشــتـــر در راه مــیــمــانــنــد خـــواب آلــودگــانخـواب در منزل کند آن کـس که خـوابـی نیسـتـش
بــر نـیـنـگــیـزد ز خــواب غــفــلــتــش طــوفــان نـوحهـرکـه از اشـک پــشـیـمـانـی گـلـاب نـیـســتــش
ازخــــمـــار بــــاده دایـــم زردرویـــی مـــی کـــشـــدهـرکـه درســاغـر زخــون دل شـرابــی نـیـسـتــش
مـی دهـد خــار مـلــامـت کــوچــه،هـر جــا بــگــذردهـرکـه از اسـبــاب دنـیـا رشـتـه تـابـی نـیـسـتـش
سـرو ازان در چــار مـوسـم تــازه روی و خــرم اسـتکـز تـهـیدسـتـی بـه دل بـیم حـسـابـی نـیسـتـش
هـرکــه پــهـلــو بــردم شــمــشــیـر نــتــوانــد نـهـاددر رگ جـان همـچـو جـوهر پـیچ وتـابـی نـیسـتـش
مـــی کـــنــد بـــی آبـــرویــی زنــدگـــی رانـــاگـــوارخـون خـود رامـی خـورد تـیغـی کـه آبـی نیسـتـش
از ادب دورســــــت صـــــائب مـــــعـــــذرت روزسؤالوقت آن کس خوش که جز خجلت جوابی نیستش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج