فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٩١: رنگ می بازد زنام بوسه یاقوت لبش

رنـگ مـی بــازد زنـام بــوســه یـاقــوت لـبــشازاشــارت آب مـی گـردد هـلـال غــبــغــبــشازگــریــبـــان حـــیــات جـــاودان ســر بـــرزنــدچون قبا هر…

رنـگ مـی بــازد زنـام بــوســه یـاقــوت لـبــشازاشــارت آب مـی گـردد هـلـال غــبــغــبــش
ازگــریــبـــان حـــیــات جـــاودان ســر بـــرزنــدچون قبا هرکس که درآغوش گیرد یک شبش
عـاشـقـان بــیـدهـن را زهـره گـفـتـار نـیـسـتورنه جای بوسه پرخالی است درکنج لبـش !
از نـیسـتـان داشـت شـیران جـهان رادرقـفـسبـود درعهدی که ازنی همچو طفلان مرکبـش
کــوچــه و بــازار را پــرشــور مـی بــیـنـم دگــرتــاکـدامـیـن سـنـگـدل آزاد کـرد ازمـکـتــبــش
بوسه های تشنه لب، پر در پرهم بافته استچـون کبـوتـرهای چـاهی، گرد چـاه غـبـغبـش
هر که را درهم فـشـارد درد بـی زنهار عـشـقگــوش گـیـرد آســمـان ســنـگــدل ازیـاربــش
در گذر صـائب ز مطـلبـها کـه در دیوان عـشـقهرکـه بـی مـطـلـب نگـردد بـرنیاید مطـلـبـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج