فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٩١: در آب فکن ساقی بط زاده آبی را

در آب فــــکــــن ســــاقــــی بـــــط زاده آبـــــی رابشتاب و شتاب اولی مستان شبـابی راای جــان بـــهــار و دی وی حــاتــم نــقــل و مــیپـر کن ز شکر…

در آب فــــکــــن ســــاقــــی بـــــط زاده آبـــــی رابشتاب و شتاب اولی مستان شبـابی را
ای جــان بـــهــار و دی وی حــاتــم نــقــل و مــیپـر کن ز شکر چـون نی بـوبـکر ربـابـی را
ای سـاقـی شـور و شـر هین عـیش بـگـیر از سـرپـر کن ز می احـمر سغراق و شرابـی را
بـــنــمــا ز مــی فــرخ ایــن ســـو اخ و آن ســـو اخبـربـای نـقـاب از رخ مـعـشـوق نقـابـی را
احــســنــت زهـی یـار او شــاخ گــل بــی خــار اوشـابـاش زهی دارو دل هـای کـبـابـی را
صــد حــلــقــه نــگــر شــیــدا زان بـــاده نــاپــیــداکاسـد کند این صهبـا صد خـمر لعابـی را
مـسـتـان چـمن پـنهان اشـکـوفـه ز شـاخ افـشـانصد کوه چو که غلطان سیلاب حبـابی را
گــر آن قــدح روشــن جـــانــســت نــهــان از تـــنپـنهان نتـوان کردن مسـتـی و خـرابـی را
ماییم چـو کشت ای جـان سـرسـبـز در این میدانتـشنه شده و جـویان بـاران سـحـابـی را
چون رعد نه ای خامش چون پرده تست این هشوز صبر و فنا می کش طوطی خطابی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج