فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٩١: بانگ زدم من که دل مست کجا می رود

بـانگ زدم مـن کـه دل مـسـت کـجـا مـی رودگـفـت شـهنشـه خـموش جـانب مـا می رودگــفــتــم تــو بــا مــنـی دم ز درون مـی زنـیپــس دل مـن از بــرون خــیـر…

بـانگ زدم مـن کـه دل مـسـت کـجـا مـی رودگـفـت شـهنشـه خـموش جـانب مـا می رود
گــفــتــم تــو بــا مــنـی دم ز درون مـی زنـیپــس دل مـن از بــرون خــیـره چــرا مـی رود
گفت که دل آن ماست رستم دستان ماستســوی خــیــال خــطــا بــهــر غــزا مــی رود
هــر طــرفــی کــو رود بــخــت از آن ســو رودهـیـچ مـگـو هـر طــرف خــواهـد تــا مـی رود
گــه مـثــل آفــتــاب گــنـج زمـیـن مـی شــودگـه چــو دعـا رسـول سـوی ســمـا مـی رود
گـاه ز پــســتــان ابــر شــیـر کــرم مـی دهـدگـه بـه گـلسـتـان جـان همچـو صـبـا می رود
بـــر اثـــر دل بـــرو تـــا تـــو بـــبـــیــنــی درونسـبــزه و گـل مـی دمـد جــوی وفـا مـی رود
صورت بـخـش جـهان سـاده و بـی صورتـستآن سـر و پـای هـمـه بـی سـر و پـا مـی رود
هسـت صـواب صـواب گـر چـه خـطـایی کـنـدهـســت وفــای وفــا گـر بــه جــفــا مـی رود
دل مـثــل روزنـسـت خـانـه بــدو روشـنـسـتتــن بــه فـنـا مـی رود دل بــه بــقـا مـی رود
فـتـنه بـرانگیخـت دل خـون شـهان ریخـت دلبـا هـمـه آمـیـخـت دل گـر چـه جـدا مـی رود
ســحــر خــدا آفــریـد در دل هـر کــس پــدیـدکـیـسـه جـوزا بـریـد هـمـچـو سـهـا مـی رود
بـا تـو دلـا ابـلـهـیسـت کـیسـه نـگـه داشـتـنکـیسـه شـد و جـان پـی کیسـه ربـا می رود
گفتـم جـادو کسی سـسـت بـخـندید و گفتســحــر اثــر کــی کــنـد ذکــر خــدا مـی رود
گـفـتـم آری ولـیـک سـحـر تـو سـر خـداسـتسـحـر خـوشـت هم تـک حـکم قضا می رود
دایــم دلــدار را بـــا دل و جــان مــاجــراســتپوست بر او نیست اینک پیش شما می رود
اســب سـقـاســت ایـن بــانـگ دراسـت ایـنبـانـگ کـنـان کـز بـرون اسـب سـقـا مـی رود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج