فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٩٠

ای که در حـسـن عـمل زامسـال بـودی پـار بـهمـردم بـی خـیـر را دسـت عـمـل بـی کـار بـهچــنـد گـویـی مـن بــهـم در کـار دنـیـا یـا فـلـانچون ز دین بی بـه…

ای که در حـسـن عـمل زامسـال بـودی پـار بـهمـردم بـی خـیـر را دسـت عـمـل بـی کـار بـه
چــنـد گـویـی مـن بــهـم در کـار دنـیـا یـا فـلـانچون ز دین بی بـهره بـاشد سگ ز دنیا دار به
دیـن تـرا در دل بـه از دنـیـا کـه در دسـتـت بــودگـل بــدسـت بــاغـبــان از خــار بــر دیـوار بــه
نفس اگر چه مرده باشد آمنی زو شرط نیستدزد اگر چـه خـفتـه بـاشـد پـاسـبـان بـیدار بـه
نفـس سـرکـش بـهر دین مالیده بـهتـر زیر پـایبـهر سـلطـان مرد لشـکر کشـتـه در پـیکار بـه
نـفـسـت از بــهـر تـنـعـم مـیـخـوهـد مـال حـرامسـگ چـو مردارسـت بـاشـد قوت او مردار بـه
زر خـالـص نـزد تـو از دیـن خـالـص بــهـتــرسـتگـلـخـنـی را خـار بـی گـل از گـل بـی خـار بـه
بـر سر نیکان چو بـد را از تـو بـاشد دست حکمتــو ازو بــســیـار بــدتــر او ز تــو بــسـیـار بــه
آن جـهانـجـویی کـه نـزد حـق بـدین نـبـود عـزیزدر جـهان چـون اهل بـاطـل بـهر دنـیا خـوار بـه
دیـن بــنـزد مؤمـن از دیـنـار و دیـبــا بـهـتـرسـتکــافــری گــر نـزد تــو از دیـن بــود دیـنــار بــه
نـزد چـون تـو بـی خـبـر از فـقـر بـه بـاشـد غـنـانـزد طـفـل بـی خـرد از مـهـره بــاشـد مـار بـه
عـقـل نـیـک انـدیـش در تـو بـهـتـر از طـبـع لئیمغـلـه خــاصــه در غـلـا از مـوش در انـبــار بــه
جـهـل رهـزن را مـگـو از عـلـم رهـبــر نـیـک تــرظــلــمــت شــب را مــدان از روز پــرانـوار بــه
از سـخـن چـون کـار بـاید کـرد بـهتـر خـامشـیوز کـلـه چــون راه بــایـد رفـت پــای افـزار بــه
عیب پـنهان را چو می بـینی و پـنهان می کنیآن دو چشم عیب بین پوشیده چون اسرار به
هـرکــرا پــنــدار نــیـکــویـی نــبــاشــد در درونگـرچـه بــد بــاشـد بــرو او را ز خـود پـنـدار بـه
جرم مستـغفر بـسی از طاعت معجب بـهستگـرچـه اندر شـرع نبـود ذنب از اسـتـغـفـار بـه
تــا ز چــشـم بــد امـان یـابــد جــمـال نـیـکـوانآبــلـه بــر روی خـوب از خـال بــر رخـسـار بــه
در طـریـق ار یـار جـویـی از غـنـی بـهـتـر فـقـیـرور بـگـرما سـایه خـواهی بـید از اسـپـیدار بـه
هر کـرا درویش نـبـود خـواجـه نـیکـوتـر بـنـفـسهـرکــرا بــلـبــل نـبــاشــد زاغ را گـفــتــار بــه
او بــجــان از تــو نـکـوتــر تــو بــجـامـه زوبــهـیهسـت ای بـی مغز او را سـر تـرا دسـتـار بـه
عرصه دنیا بـدوریشـان صاحـب دل خـوشـسـتای بــر تــو دوخـیـار از یـک جــهـان اخـیـار بــه
بــا وجــود خــار کـز وی خــسـتــه گـردد آدمـیگـل چـو در گلشـن نبـاشـد گلخـن از گلزار بـه
سـیف فرغـانی دلت بـیمار حـرصـسـت و طـمعگـر نه تـیمارش کـنی کـی گردد این بـیمار بـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج