فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٨

نیکوی تو چیست و خوش چه، ای برنا؟دیـبــاسـت تـو را نـکـو و خـوش حـلـوابــنـگـر کـه مـر ایـن دو را چـه مـی دانـدآن اســت نـکـو و خــوش ســوی دانـاحــلــ…

نیکوی تو چیست و خوش چه، ای برنا؟دیـبــاسـت تـو را نـکـو و خـوش حـلـوا
بــنـگـر کـه مـر ایـن دو را چـه مـی دانـدآن اســت نـکـو و خــوش ســوی دانـا
حــلــوا نــخــورد چــو جــو بــیــابــد خــردیــبـــا نــبـــود بـــه گـــاو بـــر زیــبـــا
جـــز مـــردم بـــا خـــرد نــمـــی یــابـــدهـنـگـام خـورو بـطـر خـوشـی زیـنـهـا
حــلــوا بـــه خــرد هــمــی دهــد لــذتقـیـمـت بــه خــرد هـمـی گـرد دیـبــا
جــان را بــه خــرد نـکـو چــو دیـبــا کــنتـــا مــرد خــرد نــگــویــدت «رعــنــا»
شـرم اسـت نکو بـحـق و، خـوش دانشهر دو خوش و خوب و در خور و همتـا
دیــبـــای دل اســت شــرم زی عــاقــلحــلــوای دل اســت عــلــم زی والــا
حـــورا تـــوی ار نــکـــو و بـــا شـــرمــیگــر شــرمــگــن و نــکــو بـــود حــورا
گــــر شــــرم نـــیـــایـــدت ز نــــادانـــیبـی شـرم تـر از تـو کـیسـت در دنـیـا
کــوری تــو کــنــون بــه وقــت نــادانــیآمــوخــتــنــت کــنــد بــحــق بــیــنــا
تــو عــورت جــهــل را نــمــی بـــیــنــیآنـگــاه شــود بــه چــشــم تــو پــیـدا
ایــن عــورت بـــود آنــکــه پـــیــدا شـــددر طـــــاعــــت دیــــو از آدم و حـــــوا
ای آدمـــی ار تــــو عــــلـــم نـــامـــوزیچـون مـادر و چـون پــدر شـوی رسـوا
چــون پـــســت بـــودت قــامــت دانــشچـون سـرو چـه سـود مـر تـو را بـالـا؟
دانــا ز تــو چــون چــرا و چــون پــرســدبــالــات ســخــن نــگــویـد، ای بــرنــا
شــایــد کــه ز بــیـم شــرم و رســوائیدر جــسـتــن عـلـم دل کـنـی یـکـتــا
نـــامـــوخــــت خــــدای مـــا مـــر آدم راچـون عـور بـرهنه گشـت جـز کاسـما
بــنـگــر کــه چــه بــود نـیـک آن اســمـامــنــگــر بـــه دروغ عــامــه و غــوغــا
تــا نــام کــســی نـخــســت نــامــوزیدر مـجــمـع خـلـق چــون کـنـیـش آوا
از نـــــام بـــــه نــــامـــــدار ره یــــابـــــدچـون عـاقـل و تــیـزهـش بــود جــویـا
خــرسـنـد مـشـو بــه نـام بــی مـعـنـینـامـی تــهـی اسـت زی خـرد عـنـقـا
ایـن عـالـم مـرده سـوی مـن نـام اسـتآن عــــــالـــــم زنـــــده ذات او والـــــا
ســـوی هــمــه خـــیــر راه بـــنــمــایــدایـــن نــــام رونـــده بــــر زبــــان مــــا
دو نــــام دگــــر نـــهـــاد روم و هـــنــــداین را کـه تـو خـوانـیش همـی خـرمـا
بــوی اســت نـه عــیـن و نـون و بــا و رانـــام مـــعــــروف عــــنـــبــــر ســــارا
چــنـدیـن عــجــبــی ز چــه پــدیـد آمــداز خــاک بــه زیــر گــنــبـــد خــضــرا؟
ایـن رســتــنـی اسـت و نـاروان هـرسـووان بی سخن است و این سیم گویا
ایـن زشـت ســپــیـد و آن ســیـه نـیـکـوآن گـنـده و تــلـخ ویـن خـوش و بــویـا
از چــشــمـه چــشـم و از یـکـی صـانـعیـاقــوت چــراســت آن و ایـن مــیـنـا؟
این جـزو کـهاسـت چـونش بـشـناسـیبــــر کــــل دلـــیـــل گــــرددت اجــــزا
از عـــلـــت بــــودش جـــهـــان بــــررسبــفــگــن بــه زبــان دهــریــان ســودا
انـــگـــار کـــه روز آخــــر اســـت امـــروززیـرا کــه هـنـوز نـامــده اســت فــردا
چـــون آخــر عــمــر ایــن جـــهــان آمــدامــروز، بـــبـــایــدش یــکـــی مــبـــدا
کـشـتــی خـرد اسـت دسـت در وی زنتــا غــرقــه نــگــردی انــدر ایـن دریــا
گـــر بـــا خـــردی چـــرا نـــپـــرهـــیــزیای خــواجــه از ایـن خـورنـده اژدرهـا؟
بـــا طــاعــت و تــرس بـــاش هــمــوارهتــا از تــو بــه دل حـسـد بــرد تــرسـا
پــرهـیـز بــه طــاعــت و بــه دانـش کـنبــر خــیـره مـده بــه جــاهـلــان لــالـا
تــا بــســتــه نـگــیـردت یـکــی جــاهـلهـــر روز بـــه ســـان گـــاوک دوشـــا
از طـــاعـــت و عــلــم نــردبـــانــی کــنوانــگــه بـــرشــو بــه کــوکــب جــوزا
زیـن چــرخ بــرون، خــرد هـمـی گــویـد،صـحـراسـت یکی و بـی کـران صـحـرا
زانــجــا هــمــی آیـد انــدر ایـن گــنــبــداز بــهـر مـن و تــو ایـن هـمـه نـعــمــا
هرگـز نشـده اسـت خـلـق از این زنـدانجـــز کــز ره نــردبـــان عــلــم آنــجـــا
چـون جـانت بـه عـلم شـد بـر آن معـدنســرمـا ز تــو دور مـانـد و هـم گــرمـا
بــپــرســت خــدای را و تــو بــشــنـاساز بــا صــفـت و ز بــی صـفـت تــنـهـا
وان را کـــه فـــلـــک بـــه امــر او گـــرددایـزدش مــگــوی خــیـره، ای شــیــدا
کــان بــنــده ایـزد اســت و فــرمــان بــرمـــولـــای خـــدای را مـــدان مـــولـــا
وز راز خــــــدای اگـــــر نـــــه ای آگـــــهبــر حـجــت دیـن چــرا کـنـی صـفـرا؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج