فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٨: گل از عذار تو چیدن ز من نمی آید

گــل از عــذار تــو چــیـدن ز مــن نـمـی آیـدچـه جـای چـیـدن دیدن ز مـن نـمـی آیدچـو سـطـحـیان بـه کـف از بـحـر گوهر قـانعبـه غـور حـسـن رسـیدن ز من ن…

گــل از عــذار تــو چــیـدن ز مــن نـمـی آیـدچـه جـای چـیـدن دیدن ز مـن نـمـی آید
چـو سـطـحـیان بـه کـف از بـحـر گوهر قـانعبـه غـور حـسـن رسـیدن ز من نمی آید
اگـر ز بـی پـروبـالـی بـه خـاک بـنـدم نقـشبــه بــال غـیـر پــریـدن ز مـن نـمـی آیـد
دلم سیه چو دل شب ازان بود که چو صبحنفـس شـمرده کـشـیدن ز من نمی آید
اگــر بــه تــیـغ مــرا بــنـدبــنـد پــاره کــنـنـدز یـار و دوسـت بـریـدن ز مـن نـمـی آید
در آتــشـم کـه چــو آب گـهـر ز سـنـگـدلـیبـه کـام تـشـنه چـکـیدن ز مـن نمی آید
من آن شکسته پر و بـال طایرم چون چشمکــز آشــیـانـه پــریـدن ز مـن نـمـی آیـد
نـظـر بـه صـبــح نـدارد سـیـاه بــخـتـی مـنالـف بـه سـینه کـشـیدن ز من نمی آید
بـــرای صــیــد مــگــس در خـــرابـــه دنــیــاچـو عـنـکـبـوت تـنـیـدن ز مـن نـمـی آید
نـیـم ز دل ســیـهـا کــز قــلــم خــورم روزیزبــان مــار مــکــیـدن ز مــن نـمــی آیـد
ازان ز کـام جــهـان آسـتــیـن فـشـان گـذرمکه پـشـت دسـت گزیدن ز من نمی آید
عطیه ای اسـت که چـون خـار بـر سر دیواربـه پـای خـلـق خـلـیدن ز مـن نمـی آید
بـه اسـتـقامت من شاخ میوه داری نیسـتبــه زیـر بــار خــمـیـدن ز مـن نـمـی آیـد
غــبـــار خــاطــر آب حــیــات نــتـــوان شــدبــه زیـر تـیـغ تــپــیـدن ز مـن نـمـی آیـد
مـگـر رســد بــه ســرم یـار بــیـخــبــر ورنـهچـو پـای خـفـتـه دویدن ز مـن نمـی آید
اگـر چـه تـخـم مـرا بـرق ناامـیدی سـوخـتبه این خوشم که دمیدن ز من نمی آید
چـو سـیل تـا نکـشـم بـحـر را بـه بـر صـائبعـنـان شـوق کـشـیدن ز مـن نـمـی آید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج