فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

شماره ٨: گر چه باشند آن دو زلف مشکبار از هم جدا

گر چـه بـاشند آن دو زلف مشـکبـار از هم جـدانـیـســتــنـد امـا بــه وقــت گـیـر و دار از هـم جــدامستی و مخموری از هم گر چه دور افتـاده اندنیسـت در چـش…

گر چـه بـاشند آن دو زلف مشـکبـار از هم جـدانـیـســتــنـد امـا بــه وقــت گـیـر و دار از هـم جــدا
مستی و مخموری از هم گر چه دور افتـاده اندنیسـت در چـشم تـو مسـتـی و خـمار از هم جـدا
لـرزد از بــیـم جـدایـی اسـتــخـوانـم بــنـد بــنـدهـر کـجــا بــیـنـم فـلـک سـازد دو یـار از هـم جــدا
نــشأه و مــی را نــمــایــد بــا کــمــال اتــحــاداز نــگــاهـی چــشــم شــور روزگــار از هــم جــدا
یــک دل صــد پـــاره آیــد عــارفــان را در نــظــرگـر چــه بــاشـد بــرگ بــرگ لـالـه زار از هـم جــدا
سـر بـه یک جـا می گـذارد این دو راه مخـتـلفمـی نـمـایـد گـر بــه صــورت زلـف یـار از هـم جــدا
متـحـد گردند بـا هم، چـشم چـون بـر هم نهندهست اگر جان های روشن چون شرار از هم جدا
از دل روشـن، عـلـایق را شـود پـیونـد سـسـتمـاه مـی ســازد کـتــان را پــود و تــار از هـم جــدا
چند بـاشیم از حجاب عشق و استغنای حسندر تــه یـک پــیــرهــن، مــا و نــگــار از هــم جــدا؟
آشـنـایی هـای ظـاهر، پـرده بـیگـانـگـی اسـتآب و روغـن هـسـت در یـک جـویـبــار از هـم جــدا
غافلی از پشت و روی کار صائب، ور نه نیستچــون گــل رعــنــا، خــزان و نـوبــهـار از هـم جــدا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج