فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

شماره ٨: گرنه عشق او قضای آسمانستی مرا

گرنه عـشـق او قضـای آسـمانسـتـی مرااز بــلــای عــشــق او روزی امـانـســتــی مـراگر مرا روزی ز وصلش بـر زمین پای آمدیکی همه شب دست از او بر آسمانستی م…

گرنه عـشـق او قضـای آسـمانسـتـی مرااز بــلــای عــشــق او روزی امـانـســتــی مـرا
گر مرا روزی ز وصلش بـر زمین پای آمدیکی همه شب دست از او بر آسمانستی مرا
گـرنه زلف پـرده سـوز او گـشـادی راز منزیر این پـرده که هستم کس چه دانستی مرا
بـر یقـینم کـز فـراق او بـه جـان ایمـن نیموین نـبـودی گـر بـه وصـل او گـمـانسـتـی مـرا
آفت جان است و آنگه در میان جان مقیمگرنه در جـان اوستـی کی بـاک جانستـی مرا
مرقـد خـاقـانی از فـرقد نهادی بـخـت منگـر بــه کـوی او مـحـل پــاسـبــانـسـتــی مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج