فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٨: ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را

ز انــدازه بــیـرون تــشــنــه ام ســاقــی بــیـار آن آب رااول مـرا ســیـراب کـن وان گـه بــده اصــحــاب رامن نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از ا…

ز انــدازه بــیـرون تــشــنــه ام ســاقــی بــیـار آن آب رااول مـرا ســیـراب کـن وان گـه بــده اصــحــاب را
من نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از اینروز فراق دوستـان شب خـوش بـگفتـم خـواب را
هـر پــارسـا را کـان صـنـم در پــیـش مـسـجــد بــگـذردچـشـمش بـر ابـرو افـکـند بـاطـل کـند محـراب را
مـن صـیـد وحـشـی نـیـسـتـم دربـنـد جـان خـویشـتـنگـر وی بـه تـیرم مـی زنـد اسـتـاده ام نشـاب را
مـقــدار یـار هـمـنـفــس چــون مـن نـدانـد هـیـچ کــسماهی که بـر خـشـک اوفـتـد قـیمت بـداند آب را
وقــتــی درآیـی تــا مـیـان دســتــی و پــایـی مـی زدماکـنـون هـمـان پـنـداشـتـم دریـای بـی پـایـاب را
امــروز حـــالــی غـــرقــه ام تـــا بـــا کــنــاری اوفــتـــمآن گــه حــکــایـت گــویـمـت درد دل غــرقــاب را
گــر بــی وفــایـی کــردمــی یـرغــو بــقــا آن بــردمــیکان کافر اعدا می کشد وین سنگ دل احباب را
فــریــاد مــی دارد رقــیــب از دســت مــشــتــاقــان اوآواز مــطــرب در ســـرا زحـــمــت بـــود بـــواب را
سـعـدی چـو جــورش مـی بــری نـزدیـک او دیـگـر مـروای بـی بـصـر من می روم او می کشـد قلاب را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج