فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٨: خیز و به ناز جلوه ده قامت دلنواز را

خــیــز و بـــه نــاز جــلــوه ده قــامــت دلــنــواز راچـون قـد خـود بـلـنـد کـن پـایـه قـدر نـاز راعشوه پرست من بیا، می زده مست و کف زنانحـسـن تـو پ…

خــیــز و بـــه نــاز جــلــوه ده قــامــت دلــنــواز راچـون قـد خـود بـلـنـد کـن پـایـه قـدر نـاز را
عشوه پرست من بیا، می زده مست و کف زنانحـسـن تـو پــرده گـو بــدر پــردگـیـان راز را
عــرض فـروغ چــون دهـد مـشــعـلـه جــمـال تــوقصه بـه کوتـهی کشـد شـمع زبـان دراز را
آن مژه کشـت عالمی تـا بـه کرشـمه نصب شـدوای اگر عمل دهی چشم کرشمه ساز را
نـیـمــکــتــش تــغــافــلــم کــار تــمــام نــاشــدهنـیـم نـظــر اجــازه ده نـرگــس نـیـم بــاز را
وعـده جــلـوه چــون دهـی قـدوه اهـل صــومـعـهدر ره انــتـــظــار تــو فــوت کــنــد نــمــاز را
وحـشـیـم و جـریـده رو کـعـبـه عـشـق مـقـصـدمبــدرقــه اشــک و آه مـن قــافــلــه نـیـاز را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج