فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٨٩

خـسـروا خـلـق در ضـمان تـواندطــالــب ســایــه امــان تــوانــدغـافـل از کـار خـلـق نـتـوان بـودکه بـسی خـلق در ضمان تـواندظـلـمـها مـی رود بـر اهل زم…

خـسـروا خـلـق در ضـمان تـواندطــالــب ســایــه امــان تــوانــد
غـافـل از کـار خـلـق نـتـوان بـودکه بـسی خـلق در ضمان تـواند
ظـلـمـها مـی رود بـر اهل زمـانزین عـوانـان کـه در زمـان تـوانـد
چـون نوایب هلاک خـلق شـدنداین جـمـاعـت کـه نـایبـان تـواند
هـیـچ کـس را نـمـانـد آسـایـشتـا چـنین ناکسـان کسان تـواند
مایه بـسـتـان ازین چـنین مردمکـز پـی سـود خـود زیـان تـوانـد
بـرکن آتـش چو پـیهشان بـگداززآنـکـه فـربــه بآب و نـان تــوانـد
بـا تـو در ملک گشته اند شریکراســت گـویـی بــرادران تــوانـد
دسـت ایشـان ز ملک کوتـه کنور چـو انگـشـت تـو از آن تـوانـد
رومیان همچـو گوسپـند از گرگهمه در زحـمت از سـگان تـواند
همچـو سـگ قصـد نان ما دارندگـربـگـانی کـه گـرد خـوان تـواند
یا چـو سـگ پـای آدمـی گـیرنـدهمچو سگ سر بر آستان تواند
کام خـود می کنند شیرین لیکعـاقـبــت تــلـخـی دهـان تـوانـد
مردم از سیر و زر چو صفر تهیاز رقـــوم قـــلــم زنــان تـــوانــد
بـزبــانـشـان نـظـر مـکـن زنـهـارکـه بـدل دشـمـنـان جـان تـواند
دعـوی دوسـتـی کـنـنـد ولـیـکدوسـتــان تــو دشـمـنـان تـوانـد
تــو بــرفـعـت سـپــاه تــو بــاثــرآســمــانـی و اخــتــران تــوانــد
در زمـیـن مـشـتـری اثـر بــایـنـداخــتــرانـی کـز آسـمـان تــوانـد
نـیکـویی کـن کـه نیکـوان بـدعـااز حــوادث نــگــاهـبــان تــوانــد
در زوایــای مــمــلــکــت پــیـرانداعـــی دولــت جـــوان تـــوانــد
ناصحـان همچـو سـیف فرغانیسـوی فـردوس رهـبــران تـوانـد
آنکـه مـنـبـرنشـین مـوعـظـتـنـدبــسـوی خــلـد نـردبــان تــوانـد
تـا که بـر نطع مملکت ای شـاهدو سه اسـتـیزه رو رخـان تـواند
اســب دولـت بــســر درآیـد زودکـیـن سـواران پــیـادگـان تـوانـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج