فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٨٩: یک پند ز من بشنو خواهی نشوی رسوا

گر چرخ همه سر شد ور خاک همه پا شدنی سـر بـهلم آن را نی پـا بـهلم این رایـا صــافــیـه الـخــمـر فــی آنـیـه الـمـولـیاسـکـر نـفـرا لـدا و الـسـکـر بــ…

گر چرخ همه سر شد ور خاک همه پا شدنی سـر بـهلم آن را نی پـا بـهلم این را
یـا صــافــیـه الـخــمـر فــی آنـیـه الـمـولـیاسـکـر نـفـرا لـدا و الـسـکـر بــنـا اولـی
یک پـند ز من بـشنو خـواهی نشوی رسوامن خـمـره افـیونم زنهار سـرم مـگـشـا
آتـش بـه مـن انـدرزن آتـش چـه زند بـا مـنکاندر فلک افکندم صد آتش و صد غوغا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج