فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٨٨

ای صــبــا گـر ســوی تــبــریـز افــتــدت روزی گــذرســوی درگــاه شــه عــادل رســان از مــا خــبــرپـــادشـــاه وقــت غـــازان را اگــر بـــیــنــی ب…

ای صــبــا گـر ســوی تــبــریـز افــتــدت روزی گــذرســوی درگــاه شــه عــادل رســان از مــا خــبــر
پـــادشـــاه وقــت غـــازان را اگــر بـــیــنــی بـــگــوکــای هـمــه ایـام تــو مــیـمــون تــراز روز ظــفــر
اصـل چـنـگـزخـان نـزاده چـون تـو فـرعـی پـاک دینمـلـک سـلـطـانـان ندیده چـون تـو شـاهی دادگـر
مـردمـی در سـیـرت تــو هـمـچــو گـوهـر در صـدفنـیـکـویـی در صــورت تــو هـمـچــو نـور انـدر قـمـر
هـم بــتـیـغـی مـلـک دار و هـم بـمـلـکـی کـامـرانهـم بــاصــلـی پــادشــاه و هـم بــعـدلـی نـامـور
ملک رویست و تویی شایسته بـروی همچو چشمملک چشمست و تویی بایسته در وی چون بصر
بـــاز را کــوتـــه شـــود از بـــال او مــنــقـــار قــهــرگـر بــگـیـرد کـبــک را شــاهـیـن عــدلـت زیـر پــر
آمــن از چــنــگــال گــرگ انــدر مــیــان بــیـشــهــاآهــوی مــاده بـــخــســبــد در کــنــار شــیــر نــر
ای مـنـاصـب از تــو عـالـی چـون مـراتــب از عـلـوموی مـعـالـی جـمـع در تـو چـون مـعـانـی در صـور
ای بـدولت مفـتـخـر، محـنت کـشـان را دسـت گـیروی بـشـادی مـشـتـغـل، انده گـنان را غـم بـخـور
هـم بــدسـت عـدل گـردان پــشـت حــال مـا قـویهـم بــچــشــم لـطــف کـن در روی کـار مـا نـظـر
کــنــدریـن ایـام ای خــاقــان کــســری مــعــدلــتظــلـم حــجــاج اســت انـدر روم نـی عـدل عـمـر
تـو مسـلـمـان گـشـتـه و از نامسـلـمـان حـاکـمـانانـدریـن کــشــور نـمــانـده از مـســلــمـانـی اثــر
عـارفـان بـی جـای و جـامه عـالـمـان بـی نان و آبخانقه بـی فرش و سقف و مدرسه بـی بـام و در
هـم شــفـای جــان مـظـلـومـان شــده زهـر اجــلهـم غــذای روح درویـشــان شــده خــون جــگــر
خـرقـه می پـوشـند چـون مسـکین خـداوندان ماللـقـمـه مـی خـواهنـد چـون سـایل نـگـهبـانـان زر
قحط از آن سان گشتـه مستـولی که بـهر قوت روزکـشـتــه خــواهـر را بــرادر خـورده مـادر را پــسـر
مـردم تــشـنـه جـگـر از زنـدگـانـی گـشـتــه سـیـرچــون ســگــان گـرســنـه افــتــاده انـدر یـکــدگـر
ظــالــمـان مـرده دل و مـظــلـومـکــان نـوحــه کــنـاهـیـچ دلـسـوزی نـبــاشـد مـرده را بــر نـوحـه گـر
ظـالـمـان خـون ریـز چـون فـصـاد وزیشـان خـلـق راخـون دل سـر بـر رگ جـان می زند چـون نیشـتـر
هتـک اسـتـار مـسـلـمـانـان چـنـین تـا کـی کـنـنـدظـــالــمــان خـــانــه ســـوز و کــافــران پـــرده در
از جـــفـــای ظـــالــمــان و گـــرم و ســـرد روزگـــاریک جـهان مـظـلـوم را لـب خـشـک نانی دیده تـر
اشـکـم گـورسـت و پـهلوی لـحـد بـر پـشـت خـاکگـر کـسـی خـواهد کـه انـدر مأمـنی سـازد مـقـر
چـون نـزول عـیسـی انـدر عـهد مـانـا مـمـکـنسـتعـدل غـازانـسـت مـا را همـچـو مـهـدی مـنـتـظـر
عــدل تــو در شــان مــا دولــت بـــود در شــان تــودر شـود روزی چــو در حــلـق صـدف افـتــد مـطـر
دسـت لـطـفـی بـر سـر این یک جـهان بـیچـاره دارکـیـن نـمـانـد پــایـدار آنـگـه کـه عـمـر آیـد بــســر
از بــرای مـال حـاجـت نـیـسـت شـاهـان را بـظـلـمواز بـرای بــار حـاجـت نـیـسـت عـیـسـی را بـخـر
نـــام ظـــالـــم بــــدبـــود امـــروز و فـــردا حـــال اوآن نـکـرده نـیـک بـا کـس جـایـش از حـالـش بـتـر
چــون مـگـس در شــهـد مـظـلـوم انـدر آویـزد بــدوانـــدر آن روزی کـــه از فـــرزنــد بـــگـــریــزد پـــدر
مـحـکـمه آن وقـت محـشـر بـاشـد و محـضـر ملـکذوالـجـلـال آن روز قـاضـی بــاشـد و زنـدان سـقـر
بـاشـمـا بـودنـد چـنـدین مـلـک جـویان همـنـشـینوز شـمـا بــودنـد چـنـدیـن پــادشـاهـان پـیـشـتـر
حــرف گـیـرانـی کـه خــط ظـلـمـشـان بــودی روانمـلـکـشــان نـاگـاه چــون اعـراب شــد زیـر و زبــر
هـریکـی مـردنـد و جـز حـسـرت نـبـردنـد از جـهـانهـســت عـقـبــی مـنـزل و دنـیـا ره و مـا رهـگـذر
تــو بــمـان شــادان و بــاقـی زنـدگـان را مـرده دانهـرکـه او وقـتـی بـمـیرد این دمـش مـرده شـمـر
روز دولـــت (را) اگـــر بــــاشـــد هـــزاران آفـــتـــابشـب شـمر هرگه کـه مظـلومی بـنالد در سـحـر
بخت و دولت یافتی نیکی کن ای مقبل که نیستمــلــک دنـیـا بــی زوال و کــار دولــت بــی غــیـر
عــدل کـن امـروز تــا بــاشــد مـقــر تــو بــهـشــتانــدر آن روزی کــه گــویــد آدمــی ایــن الــمــفــر
ای شـهـنـشـاهـی کـه افـزونـی زافـریدون بـمـلـکوی جـهـانـداری کـه از قـارون بــمـالـی بــیـشـتـر
سـیف فـرغـانی نصـیحـت کـرد و حـالی بـاز گـفـتبــاد پــنـد و شــعــر او در طــبــع پــاکــت کــارگـر
ســود دارد پــنــد اگــر چــه انــدرو تــلــخــی بـــودخـوش بـود در کام اگرچـه بـی نمک بـاشـد شکر
یـاد گـیر این پـنـد مـوزون را کـه انـدر نـظـم اوسـتبــیـتــهـا بــحــر مـعــانـی لـفــظــهـا گــنـج گــهـر
چـون تـو مقبـل پـادشـاهی رازوعـظ و زجـر هسـتایـن قـدر کـافـی کـه بـسـیـارسـت در دنـیـا عـبــر
مـن نیم شـاعـر کـه مـدح کـس کـنـم، مـر شـاه رااز بـــرای حـــق نــعــمــت پـــنــد دادم ایــن قــدر
خـیر و شـر کـس نـگـفـتـم از هوای طـبـع و نـفـسمــدح و ذم کــس نــکــردم از بـــرای ســیــم و زر
مــا کــه انـدر پــایـگــاه فــقــر دســتــی یـافــتــیـمگــاو از مــا بـــه کــه گــردون را فــرود آریــم ســر
تــا گــه خــشــم و رضــا آیـد ز مــردم نــیـک و بــدتــا کـه از عــقـل و هـوا آیـد ز مـردم خــیـر و شــر
هـرکــجــا بــاشــی ز بــهـر دفــع تــیـغ دشــمـنـانبــاد شـمـشـیـر تــو پــیـش دوسـتــان تــو سـپــر
هـمـچــو آثــار ســلــف ای پــادشــاهـان را خــلـفقـول و فـعـلـت دلـپـذیـر و حـل و عـقـدت مـعـتـبـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج