فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٨٨: وسوسه تن گذشت غلغله جان رسید

وسـوسـه تـن گـذشـت غـلـغـله جـان رسـیدمـور فـروشـد بــه گـور چــتــر سـلـیـمـان رسـیـدایـن فـلـک آتــشـی چــنـد کـنـد ســرکـشـینوح بـه کشتـی نشست جوشش…

وسـوسـه تـن گـذشـت غـلـغـله جـان رسـیدمـور فـروشـد بــه گـور چــتــر سـلـیـمـان رسـیـد
ایـن فـلـک آتــشـی چــنـد کـنـد ســرکـشـینوح بـه کشتـی نشست جوشش طوفان رسید
چــنــد مــخــنــث نـژاد دعــوی مــردی کــنــدرسـتـم خـنـجـر کـشـیـد سـام و نـریمـان رسـید
جـــادوکــانــی ز فــن چــنــد عــصــا و رســنمـار کـنـنـد از فـریـب مـوسـی و ثـعـبــان رسـیـد
درد به پستی نشست صاف ز دردی بـرستگـردن گـرگـان شـکـسـت یوسـف کـنعـان رسـید
صـبـح دروغین گذشـت صبـح سـعادت رسـیدجــان شــد و جــان بــقــا از بــر جــانـان رســیـد
مـــحـــنـــت ایــوب را فـــاقـــه یـــعـــقـــوب راچــاره دیـگــر نــبــود رحــمــت رحــمــان رســیـد
دزد کی باشد چو رفت شحنه ایمان به شهرشحنه کی باشد بگو چون شه و سلطان رسید
صـدق نـگـر بـی نـفـاق وصـل نگـر بـی فـراقطـاق طـرنـبـین و طـاق طـاق شـوم کـان رسـید
مـفــتــعــلـن فــاعــلـات جــان مـرا کــرد مـاتجــان خــداخــوان بــمـرد جــان خــدادان رسـیـد
مــیـوه دل مــی پــزیــد روح از او مــی مــزیـدبـــاد کــرم بــروزیــد حــرف پــریــشــان رســیــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج