فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٨٨: شاد آمدی ای مه رو ای شادی جان شاد آ

شـاد آمدی ای مه رو ای شـادی جـان شاد آتـا بـود چـنـیـن بـودی تـا بــاد چـنـان بـاداای صــورت هــر شــادی انــدر دل مــا یــادیای صـورت عـشـق کـل انـدر…

شـاد آمدی ای مه رو ای شـادی جـان شاد آتـا بـود چـنـیـن بـودی تـا بــاد چـنـان بـادا
ای صــورت هــر شــادی انــدر دل مــا یــادیای صـورت عـشـق کـل انـدر دل مـا یاد آ
بـیرون پـر از این طـفلی ما را بـرهان ای جـاناز مــنــت هــر دادو وز غـــصـــه هــر دادا
مــا چــنــگ زدیـم از غــم در یـار و رخــان مــاای دف تـو بـنال از دل وی نای بـه فریاد آ
ای دل تو که زیبایی شیرین شو از آن خسروور خسرو شیرینی در عشق چو فرهاد آ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج