فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٨٨: روز رخت که غره ماه جمال تست

روز رخــت کـه غـره مـاه جــمـال تــســتهر شـب مـدد کـننـده بـدر کـمـال تـسـتهم نظم شعر من خبری از حدیث عشقهم حسن روی گل اثـری از جمال تـستعـنـقـای عـق…

روز رخــت کـه غـره مـاه جــمـال تــســتهر شـب مـدد کـننـده بـدر کـمـال تـسـت
هم نظم شعر من خبری از حدیث عشقهم حسن روی گل اثـری از جمال تـست
عـنـقـای عـقـل بــنـده چـو پــروانـه چــراغپـر سـوخـتـه ز پـرتـو شـمع جـلال تـسـت
تــیــر نــظــر هــمــی نــرســد آفــتــاب راآنجا که قوس ابـروی همچون هلال تست
در بـوستـان که خلعت سبـز از بـهار یافتلـالـه نمـونه یی زد و گـل بـرگ آل تـسـت
تـا بـاز جـره گـرچـه کـند مـرغ مـلـک صـیدخسرو شکار طوطی شیرین مقال تـست
چـندین غـزل که مردم از آن رقـص میکنندتأثـیر وجـد عاشـق شـوریده حـال تـسـت
بـا آنـک اهل مـدرسـه لـالـنـد ازین حـدیثآنجـا چـو نیک در نگری قیل و قـال تـسـت
عـین الـحـیات را بـکـفـی خـاک کـی خـردآن سـوخـتـه که تـشـنه آب وصال تـسـت
سـیـف اردرین طـریـق کـمـالـی نـیـافـتـیدر خـویشـتـن تـصور نقصـان کمال تـسـت
آن دوســت در تـــصــور نــایــد خــیــال واردر وصف او هر آنچه تو گفتی خیال تست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج