فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٨٧

ای ز تــو هـم خـرقـه هـم سـجــاده تــو بــی نـمـازدر حـقیقـت بـر من و تـو اسـم درویشـی مجـازدر تــــجــــاوز از حــــدود حــــق و در ابــــطــــال آنی…

ای ز تــو هـم خـرقـه هـم سـجــاده تــو بــی نـمـازدر حـقیقـت بـر من و تـو اسـم درویشـی مجـاز
در تــــجــــاوز از حــــدود حــــق و در ابــــطــــال آنیــافــتــه شــیــخ تــو از پــیـران نــابــالــغ جــواز
چــون بــرنـگــی قــانـعــی از فــقــر اهـل الــلــه رابـوی سـیر آید مـدام از دلـق تـو هـمـچـون پـیـاز
از حـرام ار خـاک بــاشـد آسـتــیـن پــر مـی کـنـیوز گــل ره مــی کــنـی دایـم بــدامــن احــتــراز
از فــضــولـیـهـا کـه مـانـع بــاشــد از ادراک فــضــلدسـت کـوتـه کـن سـزد گـر آسـتـیـن داری دراز
بــی طــهـارت زالـتــفـات غـیـر اگـر طــاعـت کـنـیهـم حـدث انـدر وضـو هـم سـهو داری در نـمـاز
گـر نـدانـی سـر درویشـی و گـویی فـقـر چـیسـتآنکـه در عـالم بـحـق از خـلـق بـاشـی بـی نیاز
از تــوکــلـنـا عــلـی الـلـه نـقــش کــن بــر وی اگـرجــامـه دیـنـت خـوهـد از رنـگ درویـشـی طـراز
ای بدین لاغر شده از بس که خورده نان و گوشتتـا بـجـان فربـه شوی تـن را چو روغن می گداز
در ره مـعـنـی نـکـو کـن جــان خــود زیـرا بــحــشـربـس بـصورت زشـت بـاشـد نفس تـن پـرور بـناز
از پـی رزقـی کـه لـابـد چـون اجـل خـواهـد رسـیـدچـون مقامر روز و شـب بـر نطع زرقی مهره بـاز
از اصــول دیــن بـــرون افــتـــد ره تـــو چــون شــودطـبـع ناموزون (تـو) بـر چـنگ حـیلت پـرده سـاز
خـاک خـواهی گشت و داری بـادی اندر سر ز کبـرآب نـــی در رو و داری آتــــشـــی در جـــای راز
چـون بـبـینی سـیم و زر رویت بـرافـروزد چـو شـمعور بـود آتـش بــدنـدان زر بــگـیـری هـمـچـو گـاز
چــون تــو دایـم کـار دیـن از بــهـر دنـیـا مـی کـنـیدر یـمـن تـرکـی هـمـی گـویی و تـازی در طـراز
تــا زخــود بــیــرون نــیــایـی ره نــیــابــی در حــرمور چه همچو کعبه باشی سال و مه اندر حجاز
تـا بـدسـت نیسـتـی بـر خـود در هسـتـی نبـستهیچ نشـنودم کـه این در بـر کـسـی کـردند بـاز
گـر کـمـال نـفــس خــواهـی جــمـع بــایـد مـر تــرادیـده تــوحـیـد یـکـسـان بــیـن و عـلـم امـتــیـاز
ور هـمـی خـواهـی کـه فـردا پـایـگـاهـی بـاشـدتتــرک ســر گـیـر و قــدم از ره مـگـیـر امـروز بــاز
ور شبـی خـواهی که بـر تـو بـگذرد چـون اهل فقربـهـر روز بـی نـوایـی بــرگ بـی بــرگـی بــسـاز
سـیف فـرغـانـی تـو هـتـک سـر مـردم مـی کـنـیرو بـمکتـب شو که طفلی، بـا تو نتوان گفت راز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج