فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٨٧: گر نباشم من غبار آستانی گو مباش

گـر نـبــاشـم مـن غـبــار آسـتـانـی گـو مـبــاشدربـهشـت جـاودان بـرگ خـزانی گـو مـبـاشگـرنـبــاشــد طـوطـی مـن در شــکـرزار جــهـانسـبـزه بـیـگـانـه ا…

گـر نـبــاشـم مـن غـبــار آسـتـانـی گـو مـبــاشدربـهشـت جـاودان بـرگ خـزانی گـو مـبـاش
گـرنـبــاشــد طـوطـی مـن در شــکـرزار جــهـانسـبـزه بـیـگـانـه ای دربـوسـتـان گـو مـبـاش
مـوج دریـای کـرم شــیـرازه گـوهـر بــس اســتچـون گـهر بـرگـردن مـاریسـمانی گـو مبـاش
بــامـکــان ربــطــی نـبــاشــد لـامـکـان پــرواز راجـان قـدسـی رازمین و آسـمـان گـو مـبـاش
بــازگـشـت مـا چـو بـادریـای آب زنـدگـی اسـتدربـسـاط هسـتـی مـانیم جـانی گـو مبـاش
تــار و پــود جـسـم اگـر از هـم بــریـزد گـو بــریـزماه روشن چون به جاباشد کتانی گو مباش
گــوهـر از گــرد یـتــیـمــی در کــنـار مــادرســتجـان روشـن گـوهران راخـاکـدانی گو مبـاش
جان چو پا بـر جاست پروا از فنای جسم نیستدر شبـستـان سبـکروحـان گرانی گو مبـاش
بــلـبــل از هـرغـنـچـه دارد خـانـه دربــسـتـه ایاز خـس و خـاشـاک ما را آشیانی گو مبـاش
نـیـســت مـجــنـون مـرا از دامـن صــحــرا مـلـالبـر سر هر کوچه از من داستـانی گو مبـاش
حـسـن و عـشـق آیینـه اسـرار پـنـهـان هـمـنـددر میان بـلـبـل و گـل تـرجـمـانی گـو مـبـاش
روزی مـا از سـعـادتــمـنـدی ذاتـی بــس اسـتچون هما ما را ز عالم استـخوانی گو مبـاش
طـوطـیان را سـینـه روشـن کـم ازآیینـه نـیسـتکـلـک شـکـر بـار مـارا همزبـانی گـو مـبـاش
گر بـه چـاه افتـد کسـی، بـهتـر که ازقیمت فتـدیوسـف مـارا بـه طـالـع کـاروانـی گـو مـبـاش
رفـتـن دل مـی کـنـد انـشـای مـطـلـبـهـای مـنکـلـک کـوتــاه مـرا طـبــع روانـی گـو مـبــاش
جـبـهه آشـفـتـه حـالـان نامـه واکـرده ای اسـتداســتــان شــکـوه مـارازبــانـی گـو مـبــاش
بـی نـشـانی درجـهان بـی نشـانی رهبـرسـتدر بـیابـان طـلـب سـنگ نشـانی گـو مبـاش
چند صائب برفنای جسم خواهی خون گریستشـاهـبــاز لـامـکـان را آشـیـانـی گـو مـبـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج