فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٨٧: جانا سر تو یارا مگذار چنین ما را

جــانــا ســر تـــو یــارا مــگــذار چــنــیــن مــا راای ســرو روان بــنـمـا آن قـامـت بــالـا راخـرم کـن و روشـن کـن این مـفـرش خـاکـی راخـورشـید دگ…

جــانــا ســر تـــو یــارا مــگــذار چــنــیــن مــا راای ســرو روان بــنـمـا آن قـامـت بــالـا را
خـرم کـن و روشـن کـن این مـفـرش خـاکـی راخـورشـید دگـر بـنمـا این گـنبـد خـضـرا را
رهـبــر کــن جــان هــا را پــرزر کــن کــان هـا رادر جــوش و خــروش آور از زلـزلـه دریـا را
خـــورشــیــد پـــنــاه آرد در ســایــه اقــبـــالــتآری چـه تـوان کـردن آن سـایـه عـنـقـا را
مغزی که بد اندیشد آن نقص بسست ای جانسـودای بــپـوسـیـده پـوسـیـده سـودا را
هـم رحـمـت رحـمـانـی هـم مـرهـم و درمـانـیدرده تــو طــبــیـبــانـه آن دافـع صــفـرا را
تـــو بـــلــبـــل گــلــزاری تــو ســاقــی ابـــراریتو سرده اسراری هم بی سر و بی پا را
یـا رب کـه چـه داری تــو کـز لـطـف بــهـاری تــودر کــار درآری تــو ســنـگ و کـه خــارا را
افـــروخـــتـــه نــوری انــگـــیــخـــتـــه شـــوریننشـاند صـد طـوفـان آن فتـنه و غـوغـا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج