فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٨٧: ای خریداران رویت عاشقان جان فروش

ای خــریـداران رویـت عـاشــقـان جــان فـروششـور در مـردم فـتـاد از عـشـق رویـت رو بــپــوشبـــا قـــفـــاداران انــجـــم مـــاه نــتـــوانــد زدنبـا ر…

ای خــریـداران رویـت عـاشــقـان جــان فـروششـور در مـردم فـتـاد از عـشـق رویـت رو بــپــوش
بـــا قـــفـــاداران انــجـــم مـــاه نــتـــوانــد زدنبـا رخـت پـهلو اگـر خـورشـید بـاشـد پـشـت روش
من خـمش بـودم مـرا آورد شـوقـت در سـخـنچـون دم انـدر نـی کـنـی لـابــد بــرآیـد زو خـروش
آفــتــاب گـرم رورا کآســمـانـهـا در قـفــاســتگــر مــدد زآن رخ نــبــاشــد یـخ بــگــیـرد آب روش
بـس عجـب سـریسـت سـر عشـق کز آثـار اونـی تـوان کـردن حـکـایت نی تـوان بـودن خـمـوش
در دلم از عشـق تـو صد درد و می گویی منالمی نهی بر آتشم چون دیگ و می گویی مجوش
شهد اندر نان و مسکین را همی گویی مخـورزهـر انـدر آب و عـاشـق را هـمـی گـویـی بــنـوش
پـایـم انـدر بـنـد مـی آری (و مـی گـویـی) بـرواسـتـطـاعـت بـاز می گـیری و می گـویی بـکـوش
بار عشقت را که نگرفت آسمان بر پشت خودمـن زمـیـن وارش چـو کـه تـا چـنـد بـردارم بـدوش
عشق می گوید بـجانان جان بـده گر عاشقیهـرچـه او گـویـد بـدل بــایـد شـنـودن نـی بـگـوش
مسـت عـشـق تـو بـروز حـشـر گردد هوشـیارهر که شـب می خـورده بـاشد بـامداد آید بـهوش
از هـوای تــســت دایـم جــان مـادر اضــطـراببـــاد مـــی آرد نـــه آتـــش آب دریــا را بـــجـــوش
بــر امـیـد وعــده فــردا کـه روز وصــل تــســترقــصــهــا کــردیـم دی و شــورهــا کــردیـم دوش
زاهدی کز خـمر عشق تـو همی کرد اجـتـنابگـرچـه پـرآب انـابــت بـود، بــشـکـسـتـم سـبـوش
روح بــا چــنـدان خـرد سـودایـی آن روی خـوبعــقــل بــا چــنـدیـن ادب دیـوانـه زنــجــیـر مــوش
سـیف فرغانی تـرا عاشـق نشـاید گفت ازآنکجـان فـروشـاننـد عـشـاق و تـویی جـانـان فـروش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج