فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٨٦

ای قــوم دریـن عــزا بــگـریـیـدبــر کـشـتـه کـربــلـا بــگـریـیـدبـا این دل مرده خـنده تـا چـندامــروز دریــن عــزا بــگــریــیــدفـرزنـد رســول را ب…

ای قــوم دریـن عــزا بــگـریـیـدبــر کـشـتـه کـربــلـا بــگـریـیـد
بـا این دل مرده خـنده تـا چـندامــروز دریــن عــزا بــگــریــیــد
فـرزنـد رســول را بــکـشـتــنـداز بــهــر خــدای را بــگــریــیــد
از خـون جـگر سرشک سـازیدبـهـر دل مـصـطـفـی بــگـریـیـد
وز معـدن دل بـاشـک چـون دربــر گـوهـر مـرتــضــا بــگـریـیـد
بـا نعمت عافیت بـصـد چـشـمبـر اهـل چـنـیـن بـلـا بـگـریـیـد
دل خـسـتـه مـاتـم حـسـینـیدای خـسـتـه دلـان هلا بـگـریید
در مـاتـم او خـمـش مـبـاشـیدیــا نــعــره زنــیـد یـا بــگــریـیـد
تا روح که متصل بجسم استاز تــن نـشــود جــدا بــگـریـیـد
در گـریـه سـخــن نـکـو نـیـایـدمـن مـی گـویم شـمـا بـگـریید
بــر دنـیـی کـم بـقـا بــخـنـدیـدبــر عــالـم پــرعــنـا بــگــریـیـد
بــسـیـار درو نـمـی تـوان بــودبــر انــدکــی بــقــا بــگــریـیــد
بـر جـور و جـفـای آن جـماعـتیـکـدم ز ســر صــفـا بــگـریـیـد
اشک از پـی چیست تا بـریزیدچشم از پی چیست تا بگریید
در گـریـه بــصـد زبــان بـنـالـیـددر پــرده بــصــد نـوا بــگــریـیـد
تـا شستـه شود کدورت از دلیـکـدم ز ســر صــفـا بــگـریـیـد
نـســیـان گــنـه صــواب نـبــودکـردیـد بـسـی خـطـا بـگـریـیـد
وز بــهـر نـزول غــیـث رحــمـتچــون ابــرگــه دعــا بــگــریـیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج