فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٨٦: جسم اگر ازیکدگر ریزد غباری گو مباش

جـسـم اگـر ازیکـدگر ریزد غـبـاری گو مبـاشروح اگـر ازتـن هواگـیرد بـخـاری گـو مـبـاشبـرنـیاید صـبـح راگـر دسـت مـهـر از آسـتـینبـردل آفاق دسـت رعـشـه د…

جـسـم اگـر ازیکـدگر ریزد غـبـاری گو مبـاشروح اگـر ازتـن هواگـیرد بـخـاری گـو مـبـاش
بـرنـیاید صـبـح راگـر دسـت مـهـر از آسـتـینبـردل آفاق دسـت رعـشـه داری گو مبـاش
گـر زجـولـان بـاز مـانـد آسـمـان طـفـل طـبـعخـاکـدان دهر را دامـن سـواری گـو مـبـاش
گـر نـبــاشـد آســمـان و ثــابــت و ســیـار اوگـلـخـن ایـجـاد را دود وشـراری گـو مـبـاش
از زمـین و آسـمـان عـالـم اگـر خـالـی شـودبـرسـر گـور خـرابـی سـوکـواری گـو مبـاش
مـا حـریف بـرق جـانـسـوز حـوادث نیسـتـیممــزرع امـیـد مــا را نـوبــهـاری گــومــبــاش
نـفـس رادر دسـت اگـر نـبـود عـنـان اخـتـیـاردرکـف بـدمـسـت تـیـغ آبـداری گـو مـبــاش
دست ما خـالی اگر بـاشد ز دنیای خسیسیوسف گل پیرهن رامشت خاری گو مباش
گر چـراغ مه شـود بـر چـرخ مینایی خـموشکرم شب تابی میان سبزه زاری گو مبـاش
نیست صائب شکوه ای از ساده لوحیها مرابـرید بـیضـای من نقـش و نگاری گو مبـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج