فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٨٦: ای گشته ز تو خندان بستان و گل رعنا

ای گـشـتـه ز تـو خـندان بـسـتـان و گل رعـناپیوسته چنین بادا چون شیر و شکر با ماای چــرخ تــو را بــنـده وی خــلـق ز تــو زنـدهاحسنت زهی خوابی شابـاش ز…

ای گـشـتـه ز تـو خـندان بـسـتـان و گل رعـناپیوسته چنین بادا چون شیر و شکر با ما
ای چــرخ تــو را بــنـده وی خــلـق ز تــو زنـدهاحسنت زهی خوابی شابـاش زهی زیبـا
دریــای جــمــال تــو چــون مــوج زنــد نــاگــهپـرگنج شـود پـسـتـی فردوس شـود بـالا
هر سـوی کـه روی آری در پـیش تـو گـل رویدهر جـا که روی آیی فرشـت همه زر بـادا
وان دم کـه ز بـدخـویی دشـنام و جـفـا گوییمی گو که جفای تـو حلواست همه حلوا
گر چه دل سنگستش بنگر که چه رنگستشکز مشـعله ننگسـتـش وز رنگ گل حـمرا
یــا رب دل بـــازش ده صــد عــمــر درازش دهفـخـرش ده و نازش ده تـا فـخـر بـود ما را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج