فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٨٦: ای ترا هرگز نبوده یاری از یاران دریغ

ای تــرا هــرگــز نــبــوده یــاری از یــاران دریـغوصل خـود را چـند داری از طلب کاران دریغغـم فـرسـتـادی بـجـانـم جـان بـدل ایـثـار کـردیـار را هـرگـز…

ای تــرا هــرگــز نــبــوده یــاری از یــاران دریـغوصل خـود را چـند داری از طلب کاران دریغ
غـم فـرسـتـادی بـجـانـم جـان بـدل ایـثـار کـردیـار را هـرگـز نـبـاشـد راحـت از یـاران دریـغ
ما همه بـیمار عشق و داروی ما وصل تـسـتظـلـم بـاشـد داشـتـن دارو ز بـیمـاران دریغ
شمع وصلت کرده روشن روز چـندین خفتـه رادر شـب تـاریک هجـرت مانده بـیداران دریغ
خشک شد بی آب وصلت کشت زار عیش ماتا بکی داری ز کشت خشک ما باران دریغ
من بـاقـبـالـی بـرین در دارم آبـی ورنه داشـتخـاک این درگـاه را دولـت ز بـسـیاران دریغ
هـرکـه بـینـد بـا رقـیـبـان مـر تـرا گـوید هـمـیهستی ای گنج گهر در صحبـت ماران دریغ
یـار زیـبــایـی ولـیـکــن انـده یـارانـت نـیـســتدلـبـری لـیـکـن نـداری خـوی دلـداران دریـغ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج