فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٨٥

ایـا ســلـطـان تــرا بــنـده ز سـلـطـان بــی نـیـازم کـنز خـسـرو فـارغـم گردان و از خـان بـی نیازم کنز سـلـطـان بــی نـیـازی نـیـســت در دنـیـا تــوان…

ایـا ســلـطـان تــرا بــنـده ز سـلـطـان بــی نـیـازم کـنز خـسـرو فـارغـم گردان و از خـان بـی نیازم کن
ز سـلـطـان بــی نـیـازی نـیـســت در دنـیـا تــوانـگـر رابـمن ده ملک درویشی ز سلطان بـی نیازم کن
چـو شطرنج از پـی بـازیست هر شاهی که می بـینممـریـز آب رخــم را و ز شــاهـان بــی نـیـازم کـن
امـیـران هـمـچـو گـرگـان و رعـیـت گـوسـپـنـدان شـانسگ درگاه خویشم خوان ز گرگان بی نیازم کن
اگــر چــون بــحــر عــمــانــنــد هــریــک مــعــدن لؤلــومـرا لـولـو نـمـی بــایـد ز عـمـان بـی نـیـازم کـن
وگـــر دریـــای فـــیـــاضـــنـــد وقـــت خـــود از آن دریــاز فیضت قطره یی بـر من بـیفشان بی نیازم کن
هـمـه از ضــعـف ایـمـانـســت بــر غـیـر اعــتــمـاد مـنازیـن کـافـردلـان یـارب بــایـمـان بــی نـیـازم کـن
جـهـان مأوای انـسـانـسـت دروی نـیـک و بــد بــاشـدز بـد مـسـتـغـنـیم دار وز نـیکـان بـی نـیـازم کـن
بـــرای زنــدگـــی تـــن نــخـــواهــم مـــنـــت جـــان رابـعشـقم زنده دل گردان و از جـان بـی نیازم کن
مــرا از بــهـر تــن بــایـد کــه نـانـی بــاشــد انـدر کــفز جـانـم بـار تـن بـرگـیر و از نـان بـی نـیـازم کـن
طـمـع دردیسـت در انـسـان کـه بـاشـد مـال درمـانشبــبـر ایـن درد را از مـن ز درمـان بـی نـیـازم کـن
هـمـه رنـگـسـت و بـود نـیاز نـان را شـاید این مـعـنـیز ننگ شـرکـت ایشـان چـو مردان بـی نیازم کن
ز حـــرص آدمــی یــارب زمــیــن انــبـــار مــوران شـــدتـو از انبـار این موران چـو مـرغـان بـی نیازم کـن
قـنـاعـت مـصـر مـلـک اسـت و جـهان مـاننـد کـنعـانیچو یوسف ملک مصرم ده ز کنعان بـی نیازم کن
نـدیـدم نـعـمـت از اخـوان و بــر نـعـمـت حــسـد دیـدمبــحـق سـوره یـوسـف ز اخـوان بــی نـیـازم کـن
عطای تست چون باران سخاشان هست چون شبنمبـلـی از مـنـت شـبـنـم بـبــاران بـی نـیـازم کـن
چــو از اقـران صـاحــب نـفـس نـقـصـانـسـت حــالـم رابـدرویشـان صـاحـب دل از اقـران بـی نـیازم کـن
مــنــم مــانــنــد خـــاقــانــی و روم امــروز شـــروانــمبـتـبـریـزم فـگـن یـارب ز شـروان بـی نـیـازم کـن
نـگـفـتــم هـمـچــو خــاقـانـی ثــنـای هـیـچ خــاقـانـیتـو از گنج عـطـای خـود ز خـاقـان بـی نیازم کـن
دل دنـیـاطــلـب کـورســت هـان ای ســیـف فـرغـانـیبــگـو در راه دیـن یـارب ز کـوران بــی نـیـازم کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج