فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٨٥: چون بود گلچهره ساقی باده رنگین گو مباش

چون بود گلچهره ساقی باده رنگین گو مباشساعد سیمین چو باشد جام سیمین گو مباشدسـت رنگـین می کـند کـار شـراب لعـل فـامبــاده گـلـرنـگ در دســت نـگــاریـن …

چون بود گلچهره ساقی باده رنگین گو مباشساعد سیمین چو باشد جام سیمین گو مباش
دسـت رنگـین می کـند کـار شـراب لعـل فـامبــاده گـلـرنـگ در دســت نـگــاریـن گـو مـبــاش
هر سـفـالـی رافـروغ مـی بـلـورین مـی کـنـدبـاده چـون روشـن بـود جـام بـلـورین گـو مبـاش
داغ ما خـون رابـه همت می تـواند مشک کردکـاکـل عـنبـرفـشـان و زلف مشـکـین گو مبـاش
صـحـبـت دلـدار، ما را فـارغ از دل کـرده اسـتچـون سـوارازماسـت هرگز خـانه زین گو مبـاش
خــامـه صــائب مــعــطــر مـی کــنـد آفــاق رادر بـیـابــان خـتـا آهـوی مـشـکـیـن گـو مـبــاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج