فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٨٥: از بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا

از بـــهــر خـــدا بـــنــگــر در روی چـــو زر جـــانــاهر جـا که روی ما را بـا خویش بـبـر جاناچــون در دل مــا آیـی تــو دامــن خــود بــرکــشتـا جـا…

از بـــهــر خـــدا بـــنــگــر در روی چـــو زر جـــانــاهر جـا که روی ما را بـا خویش بـبـر جانا
چــون در دل مــا آیـی تــو دامــن خــود بــرکــشتـا جـامـه نـیـالـایـی از خـون جـگـر جـانـا
ای مـــاه بــــرآ آخــــر بــــر کــــوری مـــه رویـــانابـری سـیه اندرکـش در روی قـمـر جـانا
زان روز کــه زادی تـــو ای لــب شـــکــر از مــادرآوه که چـه کاسـد شـد بـازار شکر جـانا
گـفـتـی کـه سـلـام عـلیک بـگـرفـت همه عـالـمدل سجده درافتاده جان بسته کمر جانا
چون شمع بدم سوزان هر شب به سحر کشتهامروز بـنشناسـم شـب را ز سـحـر جـانا
شـمـس الـحـق تـبـریزی شـاهنشـه خـون ریزیای بـحـر کمربـسـتـه پـیش تـو گهر جـانا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج