فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٨٥: آمد شهر صیام سنجق سلطان رسید

آمـد شـهـر صـیـام سـنـجـق سـلـطـان رسـیددســت بــدار از طــعـام مـایـده جــان رســیـدجان ز قطیعت بـرست دست طبیعت بـبـستقـلب ضـلالت شـکسـت لشـکـر ایمان…

آمـد شـهـر صـیـام سـنـجـق سـلـطـان رسـیددســت بــدار از طــعـام مـایـده جــان رســیـد
جان ز قطیعت بـرست دست طبیعت بـبـستقـلب ضـلالت شـکسـت لشـکـر ایمان رسـید
لـشــکـر والـعـادیـات دســت بــه یـغـمـا نـهـادز آتـش والـمـوریـات نـفـس بـه افـغـان رسـیـد
الـبــقـره راسـت بـود مـوسـی عـمـران نـمـودمرده از او زنده شـد چـونک بـه قـربـان رسـید
روزه چـو قـربـان ماسـت زندگی جـان ماسـتتن همه قربان کنیم جان چو به مهمان رسید
صـبـر چـو ابـریسـت خـوش حـکـمت بـارد از اوزانـک چـنـین مـاه صـبـر بـود کـه قـرآن رسـیـد
نفـس چـو مـحـتـاج شـد روح بـه مـعـراج شـدچون در زندان شکست جـان بـر جـانان رسید
پــرده ظــلـمـت دریـد دل بــه فــلـک بــرپــریـدچـون ز مـلـک بـود دل بــاز بــدیـشـان رسـیـد
زود از ایــن چــاه تــن دســت بـــزن در رســنبــر سـر چـاه آب گـو یـوسـف کـنـعـان رسـیـد
عیسی چو از خر برست گشت دعایش قبولدسـت بـشـو کـز فـلـک مایده و خـوان رسـید
دسـت و دهـان را بـشـو نـه بــخـور و نـه بـگـوآن سخن و لقمه جـو کان بـه خموشان رسید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج