فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٨٤

دیـن و دولــت قــریـن یـکــدگــرنـدهمـچـنین بـود و همچـنین بـاشـددولـتــی را کـه دیـن کـنـد بــنـیـادهـمـچـو بـنـیاد دین مـتـین بـاشـدبــقـرانـهـا زوا…

دیـن و دولــت قــریـن یـکــدگــرنـدهمـچـنین بـود و همچـنین بـاشـد
دولـتــی را کـه دیـن کـنـد بــنـیـادهـمـچـو بـنـیاد دین مـتـین بـاشـد
بــقـرانـهـا زوال مـمـکـن نـیـســتدولـتـی را کـه دیـن قـریـن بـاشـد
هـسـت ای شـاه دولـت بـی دینخـاتـمی کـش خـزف نگین بـاشـد
مـهـربــانـی طـمـع مـدار ز خــلـقدین چـو بـا دولـتـت بـکـین بـاشـد
نیست حاجت بعون و نصرت کسدولـتـی را کـه دین مـعـین بـاشـد
دنــیــی و آخـــرت بـــبـــردی اگــردولــت تــو مــعــیـن دیـن بــاشــد
تــوأمــانـنـد مـلــک و دیـن بــاهـمشـمـع هـمـزاد انـگـبــیـن بــاشــد
صــاحــب دولـت ار بــود دیـن دار،خصمش ار شاه روم و چین باشد
دســت و دولـت ورا بــود بــمـثــلگـر عـلـمـدارش آسـتــیـن بــاشـد
هـمـنـشـیـن بــاش بـا نـکـوکـارانمـرد نـیـکـو بـهـمـنـشـیـن بــاشـد
بـزرش همـچـو گـلـشـکـر بـخـرنـدخـار چـون بــا تـرانـگـبـیـن بــاشـد
سـرکـه چـون بـا عـسـل درآمـیـزدنـام نـیکـش سـکـنـجـبـین بـاشـد
بــشــنـو پــنـد ســیـف فـرغــانـیکـه سـخـنـهـای او گـزیـن بــاشـد
بــتــوانـگـر کــه مـلـک دارد و مـالتــحــفـه اهـل فــقـر ایـن بــاشــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج