فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٨٤: چهره زرین چو باشد مخزن زر گومباش

چـهـره زریـن چـو بــاشـد مـخـزن زر گـومـبــاشهسـت چـون سـد رمق سـد سـکندر گو مبـاشازخـشـن پـوشـی چـه پـروا عـارف دل زنـده را؟پــشــت ایـن آیـیـنـه روش…

چـهـره زریـن چـو بــاشـد مـخـزن زر گـومـبــاشهسـت چـون سـد رمق سـد سـکندر گو مبـاش
ازخـشـن پـوشـی چـه پـروا عـارف دل زنـده را؟پــشــت ایـن آیـیـنـه روشـن گـهـر زر گـومـبــاش
در گلستان بـی پر و بـالی است تشریف وصالبـــلــبـــلــان را قــوت پــرواز در پــرگــو مــبـــاش
بـــا دل روشـــن چـــراغ روز بـــاشـــد آفـــتـــابدربــســاط آسـمـان خــورشـیـد انـورگـو مـبــاش
سـاده لـوحـی خـار پـیـراهـن شـمـارد نـقـش راخــانــه آیــیــنــه روشــن مــصــور گــو مــبـــاش
همت عـالی اسـت مسـتـغنی ازین دنیای پـوچبــیـضــه عــنـقــا هـمـا رادر تــه پــرگــو مـبــاش
از گـل ابــری چـه شـوکـت مـی فـزایـد بــحـر رادل چـو شد از عشق پـرخون دیده تـر گو مبـاش
غنچه خسبان راچو هست از کاسه زانو شراببــاده گــلـرنـگ در مـیـنـا و ســاغــر گـو مـبــاش
چـون خـودآرایـان دنـیـا خـرج چـشـم بـد شـونـدجـامـه و دسـتــار مـارا بــرسـر و بــرگـو مـبــاش
من کـه صـائب لعـل سـازم سـنگ را ازخـون دلدر زمین چون تنگ چشمان گنج گوهر گو مباش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج