فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٨٤: دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید

دی شـد و بـهمن گذشـت فـصـل بـهاران رسـیدجـلوه گلشن بـه بـاغ همچو نگاران رسیدزحــمـت ســرمـا و دود رفــت بــه کـور و کــبــودشـاخ گـل ســرخ را وقـت نـث…

دی شـد و بـهمن گذشـت فـصـل بـهاران رسـیدجـلوه گلشن بـه بـاغ همچو نگاران رسید
زحــمـت ســرمـا و دود رفــت بــه کـور و کــبــودشـاخ گـل ســرخ را وقـت نـثــاران رسـیـد
بـاغ ز سـرما بـکاسـت شـد ز خـدا دادخـواسـتلـطـف خــدا یـار شـد دولـت یـاران رسـیـد
آمــد خـــورشــیــد مــا بـــاز بـــه بـــرج حـــمــلمعطی صاحب عمل سیم شماران رسید
طــالـب و مـطــلـوب را عـاشــق و مـعـشــوق راهمچـو گل خـوش کنار وقت کناران رسـید
بــر مــثــل وام دار جــمــلــه بــه زنــدان بـــدنــدزرگـر بــخـشـایـشـش وام گـزاران رسـیـد
جمله صحرا و دشت پر ز شکوفه ست و کشتخوف تـتـاران گذشت مشک تتـاران رسید
هـر چــه بــمـردنـد پــار حـشـر شـدنـد از بــهـارآمـد مـیـر شـکـار صـیـد شـکـاران رســیـد
آن گــل شــیــریـن لــقــا شــکــر کــنــد از خــدابـلـبـل سـرمسـت ما بـهر خـماران رسـید
وقت نشاط ست و جـام خـواب کنون شد حـراماصل طرب ها بـزاد شـیره فشـاران رسـید
جـــام مـــن از انــدرون بـــاده مــن مــوج خـــوناز ره جــان سـاقـی خـوب عـذاران رسـیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج