فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٨٣: من تحفه از دل می کنم نزدیک جانان می برم

مـن تـحـفـه از دل مـی کـنم نزدیک جـانان می بـرمور نیز گـوید جـان بـده مـن بـنـده فـرمـان مـی بـرمچون من گدای هیچ کس جز جان ندارم دست رسمـعــذورم ار پـ…

مـن تـحـفـه از دل مـی کـنم نزدیک جـانان می بـرمور نیز گـوید جـان بـده مـن بـنـده فـرمـان مـی بـرم
چون من گدای هیچ کس جز جان ندارم دست رسمـعــذورم ار پــای مـلـخ نـزد ســلـیـمـان مـی بــرم
من کار عـشـق دوسـت را آسـان همی پـنداشـتـمبــار گـران بــرداشـتــم افـتــان و خـیـزان مـی بــرم
گـــر تـــیــغ بـــر رویــم زنـــد رو بـــرنـــگـــردانــم ازوبـا دوسـت عـهدی کـرده ام لـابـد بـپـایان مـی بـرم
هــرشــب بآواز ســگــان آیــم بــکــوی دلــســتــانآری بـبـانگ بـلـبـلـان ره سـوی بـسـتـان مـی بـرم
آن دوسـت پـای خـویشـتـن در دامـن مـن می کـندهـرگـه کـه بـهـر فـکـر او سـر در گـریبـان مـی بـرم
تـا زد غـمـش چـوگـان خـود بـر اسـب مـیدانـی مـنمـن گـوی دولـت هر زمـان از پـادشـاهان مـی بـرم
در حـضرت آن دلسـتـان چـون سیف فرغانی سخـنگـوهـر بــسـوی مـعـدن و لـولـو بـعـمـان مـی بــرم
چـون سـعـدی از روی وفـا می گـویم ای کـان صـفـامن دوست می دارم جفا کز دست جانان می برم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج