فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٨٢: چو عاشقان تو عیش شبانه می کردند

چـو عـاشـقـان تـو عـیش شـبـانه می کردندمـی صـبـوحـی اندر چـمـانه می کـردندبــنـام تــو غــزل عــاشــقـانـه مـی گـفـتــنـدبــیـاد تــو طــرب عــارفـانـ…

چـو عـاشـقـان تـو عـیش شـبـانه می کردندمـی صـبـوحـی اندر چـمـانه می کـردند
بــنـام تــو غــزل عــاشــقـانـه مـی گـفـتــنـدبــیـاد تــو طــرب عــارفـانـه مـی کـردنـد
خـمـار در سـرو گـل در کـنار و می در دسـتحـدیث حـسـن تـو اندر میانه می کردند
بوصف حسن رخت چون روان شد آب سخنز سـوز وجـد چـو آتـش زبـانه می کردند
چـو بــلـبـلـان چـمـن نـالـه و فـغـانـشـان بـودز عشق روی تـو گل را بـهانه می کردند
بـچـنگ مطرب حاجـت نداشت مجـلس شانکه بـلبـلان همه بـانگ چغانه می کردند
عـروس لـطــف بــرون آمـد از عـمـاری غـیـبچـو مهد غـنچـه گـل را روانه می کـردند
بــخـار مـشـک بــرانـگـیـخـتـنـد در بــسـتــانمگر بـنفـشـه زلف تـو شـانه می کـردند
چـو موش در دهن گـربـه دشـمـنان خـاموشکه بـهر ما و تـو عوعو سگانه می کردند
درین خـرابـه کـه مـن دارم و دلـش نامـسـتغـم تـرا چـو گـهر در خـزانه مـی کـردنـد
تـــوانــگـــران را زر بـــود لــیــک درویــشـــاندریـن نـیـاز در اشــک دانـه مـی کـردنـد
بــرآن امـیـد کـه پـرده بـرافـگـنـی شـب و روزچـو در مـقـام بـرین آسـتـانه می کـردند
جـفـای تـو چـو بــدیـدنـد شـد بــشـکـر بــدلشـکـایتـی کـه ز جـور زمـانه می کـردند
چـو تــو ز شـهـر بــرفـتــنـد سـیـف فـرغـانـیجماعتی که درین کوی خانه می کردند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج