فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٨٢: معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا

مـعـشـوقـه بـه سـامـان شـد تـا بـاد چـنـیـن بـاداکفرش همه ایمان شد تـا بـاد چنین بـاداملکی که پـریشـان شـد از شـومی شیطان شـدبـاز آن سـلـیمـان شـد تـا…

مـعـشـوقـه بـه سـامـان شـد تـا بـاد چـنـیـن بـاداکفرش همه ایمان شد تـا بـاد چنین بـادا
ملکی که پـریشـان شـد از شـومی شیطان شـدبـاز آن سـلـیمـان شـد تـا بـاد چـنین بـادا
یـاری کـه دلـم خـسـتــی در بــر رخ مـا بــسـتـیغـمـخـواره یـاران شـد تـا بـاد چـنـین بـادا
هـم بــاده جــدا خـوردی هـم عـیـش جـدا کـردینک سـرده مهمان شد تـا بـاد چـنین بـادا
زان طــلــعــت شــاهـانـه زان مـشــعــلــه خــانـههر گوشه چو میدان شد تا باد چنین بادا
زان خــشــم دروغـیـنـش زان شـیـوه شـیـریـنـشعالم شکرسـتـان شد تـا بـاد چـنین بـادا
شــب رفــت صــبــوح آمـد غــم رفـت فـتــوح آمـدخورشید درخشان شد تـا بـاد چنین بـادا
از دولــت مــحـــزونــان وز هــمــت مــجـــنــونــانآن سلسله جنبـان شد تا بـاد چنین بـادا
عــیــد آمــد و عــیـد آمــد یــاری کــه رمــیـد آمــدعـیـدانـه فـراوان شـد تـا بـاد چـنـیـن بـادا
ای مــطــرب صــاحــب دل در زیـر مــکــن مــنــزلکان زهره بـه میزان شد تا بـاد چنین بـادا
درویـش فـریـدون شــد هـم کـیـســه قـارون شـدهمکاسه سلطان شد تـا بـاد چـنین بـادا
آن بــاد هــوا را بــیـن ز افــســون لــب شــیــریـنبـا نای در افـغـان شـد تـا بـاد چـنین بـادا
فـرعـون بـدان سـخـتـی بــا آن هـمـه بـدبــخـتـینک موسی عمران شد تـا بـاد چنین بـادا
آن گـرگ بــدان زشـتـی بــا جـهـل و فـرامـشـتـینک یوسـف کنعان شد تـا بـاد چـنین بـادا
شـمـس الـحـق تــبــریـزی از بــس کـه درآمـیـزیتـبـریـز خـراسـان شـد تـا بـاد چـنـین بـادا
از اســلـم شــیـطــانـی شــد نـفـس تــو ربــانـیابـلیس مسـلمان شـد تـا بـاد چـنین بـادا
آن مـاه چـو تـابــان شـد کـونـیـن گـلـسـتـان شـداشخاص همه جان شد تا بـاد چنین بـادا
بـــر روح بـــرافــزودی تـــا بـــود چـــنــیــن بـــودیفـر تـو فـروزان شـد تــا بــاد چـنـیـن بــادا
قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شدابـرش شکرافشان شد تـا بـاد چنین بـادا
از کـاخ چـه رنگـسـتـش وز شـاخ چـه تـنگسـتـشاین گاو چـو قربـان شد تـا بـاد چـنین بـادا
ارضـی چـو سـمـایی شـد مقـصـود سـنایی شـداین بـود همـه آن شـد تـا بـاد چـنین بـادا
خـاموش که سرمسـتـم بـربـسـت کسی دستـماندیشه پـریشـان شـد تـا بـاد چـنین بـادا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج