فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٨٢: خال بر رخسار جانان گرنباشد گو مباش

خـال بـر رخـسـار جـانان گرنبـاشـد گو مبـاشمور در ملک سـلیمان گـرنبـاشـد گـو مبـاشمی فشـاند خـار در راه تـماشـا شـرم عشقخـار دیوار گـلـسـتـان گـرنبـاشـ…

خـال بـر رخـسـار جـانان گرنبـاشـد گو مبـاشمور در ملک سـلیمان گـرنبـاشـد گـو مبـاش
می فشـاند خـار در راه تـماشـا شـرم عشقخـار دیوار گـلـسـتـان گـرنبـاشـد گـو مـبـاش
قیمت یوسف عزیز مصر می داند که چیستاعتـبـارش پـیش اخـوان گر نبـاشد گومبـاش
حـسـن را شـرم محـبـت پـرده داری می کندچـشـم بـیدار نگهبـان گـرنبـاشـد گـو مبـاش
عندلیب مسـت را، هم نغمه ای درکارنیستنغمه سنجی در گلستان گرنباشد گومباش
طـوق زنـجـیر جـنـون کـار گـریـبـان مـی کـنـدجـامـه مـارا گـریبـان گـرنـبـاشـد گـو مـبـاش
از سـر ما گو سر خـود گیر عقل خـشک مغز!کف بـه روی بـحر عمان گرنبـاشد گو مبـاش
مـاکـه از درد طـلـب مـطـلـوب خـود رایـافـتـیمکـعـبـه مقـصـد نمایان گر نبـاشـد گو مبـاش
خـامـه صـائب بـه طـوفـان مـی دهـد آفـاق رادر بـسـاط ابـر، بــاران نـبــاشـد گـو مـبــاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج