فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٨١

کـه کـرد در عـسـل عـشـق آن نـگـار انـگـشـتکه خـسـتـه نیستـش از نیش هجـر یار انگشتاگــر چــه زد مــگــس هـجــر نــیـش آخــر کــارزدیــم در عــســل وصــ…

کـه کـرد در عـسـل عـشـق آن نـگـار انـگـشـتکه خـسـتـه نیستـش از نیش هجـر یار انگشت
اگــر چــه زد مــگــس هـجــر نــیـش آخــر کــارزدیــم در عــســل وصــل آن نــگــار انــگــشــت
چـو گفـتـمش صـنما قوت جـان من ز کجـاسـتنــهــاد زود بـــر آن لـــعـــل آبـــدار انـــگـــشـــت
چـو دسـت مـی نـدهد لـعـل او، از آن حـسـرتهمـی مـکـیم چـو طـفـلـان شـیرخـوار انگـشـت
بــجـسـتــن گـل وصـلـش شـدسـت پــای دلـمبــنـاخـن غـم او خـسـتــه چـون زخـار انـگـشـت
شـدســت در خــم گـیـســوش بــی قـرار دلـمچــو وقـت چــنـگ زدن در مـیـان تــار انـگـشــت
هــزار بـــار تـــرا گــفـــتـــم ای مــلــامــت گـــرخـطش نظر کن و بـر حـرف خـویش دار انگشـت
خــطــی کـه گـویـی مـشــاطــه چــمـن گـل رابـمـشـک حـل شـده مـالـید بـر عـذار انـگـشـت
درین صحیفه بـجـز حـرف عشق بـی معنیستچـو دسـت یـابـی ازین حـرف بـرمـدار انـگـشـت
بــبــیـن کـه دســت دلـم را چــگـونـه در غـم اوز نـیـش عــقــرب انـدوه شــد فــگـار انـگـشــت
چــو خــار غــصــه فــرو بــرد ســر بــپــای دلـماگـر خـوهی کـه بـدسـتـت رسـد بـیار انگـشـت
بـحسن و لطف چـو او در زمانه بـی مثـل استبـــدیــن گــواهــی در حــق او بــرآر انــگــشــت
بــپــای خــود بــســر گــنــج وصــل او نـرســیوگـر بـحـیله شـوی جـمله تـن چـو مار انگـشـت
ایـا ز قـهـر تــو در پــنـجــه غــمـت شــمـشــیـرایــا ز جــور تــو بـــر دســت روزگــار انــگــشــت
چـه یوسـفی تـو که از دسـت تـو عـزیزان چـونزنـــان مـــصـــر بـــریــدنـــد زار زار انـــگـــشـــت
ز درد و حسرت عمری که بی تو رفت از دستگــزم بـــنــاب نــدامــت هــزار بـــار انــگــشـــت
بــوقــت تــنــگــی هـجــرت چــو پــای دلــهـا راهـمـی در آیـد در ســنـگ اضــطــرار انـگــشــت
کــنــنــد دســت دعــا ســوی آفــتـــاب رخـــتچــنـانـکـه ســوی مـه عـیـد روزه دار انـگـشــت
ســمــنــدر آســا دســتــم نــســوزد ار بــنـهـمز ســوز آتــش عـشـق تــو بــر شـرار انـگـشـت
حــدیـث مـا و غــمـت قـصــه شــتــربــانـســتشــتــر رمـیـده و پــیـچــیـده در مـهـار انـگـشـت
ز بـهـر آنـکـه شـوم کـاسـه لـیـس خـوان وصـالشــدســت دســت امـیـد مـرا هـزار انـگــشــت
هـمـه حــلـاوت حــلـوای وصـل خــواهـم یـافـتوگــر بــلــیــســم روزی هــزار بـــار انــگــشــت
منم کـه داشـتـه ام همـچـو دسـت محـتـاجـانز بــهـر خــاتــم لـطـف تــو بــر قـطـار انـگـشــت
بــپــای وهــم بــپــیــمــودم ایــن قــدر بــاشــداز آســتــان تــو تــا آســمـان چــهـار انـگــشــت
گـدای کــوی تــو کــو نـان دهـد ســلـاطــیـن رانـکــرد در نـمــک شــاه و شــهـریـار انـگــشــت
دلـی کـه مهر تـو همـچـون نگـین نداشـت، دروغـم تــو راسـت نـیـایـد چــو در سـوار انـگـشـت
مــرا مــربــی عــشــقــت بـــدل اشــارت کــردکـه ای ز دســت هـنـر کـرده آشـکـار انـگـشــت
جــهـان سـفـلـه اگـر سـر بــسـر عـسـل گـرددمـــزن درو و نـــگـــه دار زیــنــهــار انــگـــشـــت
بـــرو ز بــهــر زر ایــن شــعــر را ز دســت مــدهکه همچـو ناخـن افـتـاده نیسـت خـوار انگشـت
اگــر چـــه کــار بـــرای زر اســـت نــفـــروشـــدبــصــدهـزار درم مـرد پــیـشــه کــار انـگــشــت
ردیـف دســت بــزرگـان بــگـفـتــه انـد اشــعــاربــود هـر آیـنـه مــردســت را بــکــار انــگــشــت
چـو وصـف حـسـن تـو دارد بـدین قصـیده سـزدکـه دسـت را نـکـنـد بــیـش اعـتــبــار انـگـشـت
اگـر چـه جــمـلـه اعـضـا بــدسـت مـحـتــاجـنـدولـکـن از همـه تـن هسـت در شـمـار انگـشـت
مـرا خــود از گـل نـاخــن هـمـی شـود مـعـلـومکه دست همچو درختست و شاخسار انگشت
چــو دســت بــردم از ســروران شــعـر بــنـظـمروا بـــود کــه بـــمــانــم بــیــادگــار انــگــشــت
چــو در جــهـان سـخـن خـاتــم الـولـایـه شـدماز آن ز جــمـلـه تــن کــردم اخــتــیـار انـگـشــت
ســخــن چــو در دل مــن نــاخــن تــقــاضــا زداز آن درون مــرا کـــرد خـــار خـــار انــگـــشـــت
چـو دسـت مـهـر تـو بـررق دل نـوشـت خـطـیســیـاه کــرد از آن چــنـد نــامــه وار انـگــشــت
سـیه گـریسـت کـه بـر پـشـت زرده قـلـمسـتز بــهــر روی ســپــیــد ورق ســوار انــگــشــت
بــزور بــازوی شـعـراز کـسـی نـتــرسـم ازآنـکمـرا چـو پـنـجـه شـیر اسـت اسـتـوار انـگـشـت
سـزد کـه بــر سـر گـردون نـهـد قـدم سـخــنـمچـو پـای طـبـع مـرا هـسـت دسـتـیار انـگـشـت
چــو ایـن قـصـیـده بــرآمـد ز دســت طـبــع مـراگــرفــت رنــگ بــحــنــای افــتــخــار انـگــشــت
کـنـون چــو سـنـگ مـحــک نـزد صـیـرفـی خـردزر ســخــن را پــیــدا کــنــد عــیــار انــگــشــت
ز دســت طـبــعـم چــون خــاتــم سـلـیـمـانـیمـیـان اهـل جــهـان یـافـت اشـتــهـار انـگـشـت
قــلـم عــصــای کــلـیـم ار بــود ســزد کــه مـرادرین سـخـن ید بـیضـاسـت ای نـگـار انـگـشـت
قــلـم چــو وصــف تــو تــحــریـر کـرد گـوهـر زادمـرا چــگــونـه نـبــاشــد گـهـرنـگــار انـگــشــت
ز بــهـر آنــکــه کــنـم خــاک پــای تــو بــر ســردلـم بــدسـت طـلـب داد بـی شـمـار انـگـشـت
یـکـان یـکـان هـمـه چـون خـاتــم انـد گـوهـردارکــه کــرد در قــدمـت بــا گـهـر نـثــار انـگـشــت
گــرش بـــدســت قــبـــول آب تــربـــیــت دادیچــو شــاخ بــرگ بــرآرد بــهـر بــهـار انـگــشــت
اگــر تــو فــهــم کــنــی مــر تــرا اشــارت کــردبـدسـت رمز ازین بـحـر و کان یسـار انگشـت(؟)
کـه بـهـر دفـع غـم این شـعـر را بـخـوان یعـنـیچــو غـصـه رد کـنـی از دل بــکـار دار انـگـشــت
بــدولــت تــو بــیــاراســت ســیـف فــرغــانــیبــســان خــاتــم ازیـن در شــاهـوار انــگــشــت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج