فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٨١: خانه دنیا به سامان گر نباشد گو مباش

خـانـه دنـیـا بــه سـامـان گـر نـبــاشـد گـو مـبــاشنقـش بـر دیوار زندان گـر نبـاشـد گـو مبـاشحــســن گـیـرا رانـبــاشــد حــاجــت دام و کـمـنـدزلف بـ…

خـانـه دنـیـا بــه سـامـان گـر نـبــاشـد گـو مـبــاشنقـش بـر دیوار زندان گـر نبـاشـد گـو مبـاش
حــســن گـیـرا رانـبــاشــد حــاجــت دام و کـمـنـدزلف بـر رخـسـار جـانان گرنبـاشـد گو مبـاش
لـعـل سـیرابـش بـه داد تـشـنه جـانـان مـی رسـدآب در چـاه زنـخـدان گـر نـبـاشـد گـو مـبـاش
حسن آب و رنگ در گوهری ز غلطانی است بیشدانه یاقـوت غـلـطـان گـر نـبـاشـد گـومـبـاش
چـشـم پـوشـیدن ز دنـیا قـابـل افـسـوس نـیسـتدر نظر خـواب پـریشـان گرنبـاشـد گو مبـاش
نیسـت جـای شـکـوه بـیرحـمند اگـر سـنگین دلانمؤمنی در کافرسـتـان گر نبـاشـد گو مبـاش
بــا فـروغ روی سـاقـی حـاجـت مـهـتــاب نـیـسـتکرم شـب تـابـی فروزان گرنبـاشد گومبـاش
بـی کـمالان راسـت لب بـسـتـن بـه از گفـتـار پـوچپـسـتـه بـی مغز خـندان گرنبـاشد گومبـاش
از لـب خــامـش نـدارد شـکـوه ای رنـگـیـن سـخـنرخـنه در دیوار بـستـان گر نبـاشد گو مبـاش
بـیکـسـان را دور بـاشـی نیسـت بـه از خـامـشـیدر چو باشد بسته، دربان گر نباشدگومباش
آتــش ســوزان نــمــی دارد بــه دامــان احــتــیــاجدر دهان حـرص دندان گـرنبـاشـد گـو مبـاش
مـــد عـــمــر جـــاودان مـــاســـت شـــعـــر آبـــدارقـسـمت ما آب حـیوان گر نبـاشـد گومبـاش
نـیـسـت صـائب چـشـم مـابـر فـتـح بــاب آسـمـانشیر خـون آشام خـندان گرنبـاشد گومبـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج