فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٨١: ای ساقی جان پر کن آن ساغر پیشین را

ای سـاقـی جـان پـر کـن آن سـاغـر پـیـشـین راآن راه زن دل را آن راه بـــــــــــر دیــــــــــن رازان مــی کـــه ز دل خـــیــزد بـــا روح درآمــیــزدمخ…

ای سـاقـی جـان پـر کـن آن سـاغـر پـیـشـین راآن راه زن دل را آن راه بـــــــــــر دیــــــــــن را
زان مــی کـــه ز دل خـــیــزد بـــا روح درآمــیــزدمخـمور کند جـوشـش مر چـشـم خـدابـین را
آن بـــاده انــگـــوری مـــر امـــت عـــیــســـی راو ایـن بــاده مـنـصــوری مـر امـت یـاســیـن را
خم ها است از آن باده خم ها است از این بادهتـا نشـکـنی آن خـم را هرگـز نچـشـی این را
آن بــاده بــجــز یـک دم دل را نـکــنــد بــی غــمهـرگـز نـکـشـد غـم را هـرگـز نـکـنـد کـیـن را
یـک قـطـره از ایـن سـاغـر کـار تــو کـنـد چـون زرجــانـم بــه فـدا بــاشـد ایـن ســاغـر زریـن را
این حـالت اگـر بـاشـد اغـلـب بـه سـحـر بـاشـدآن را کــه بــرانـدازد او بــســتــر و بــالــیـن را
زنــهــار کــه یــار بـــد از وســوســه نــفــریــبــدتـا نشکنی از سـسـتـی مر عهد سلاطین را
گـر زخــم خــوری بــر رو رو زخــم دگـر مـی جــورستم چه کند در صف دسته گل و نسرین را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج