فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٨١: اگر چه حد من نبود حدیث عشق تو گفتن

چو سعدی سیف فرغانی حدیث عشق با هرکسهـمـی گـویـد کـه درد دل بـیفـزاید ز نـاگـفـتـناگـر چـه حـد مـن نـبـود حـدیث عـشـق تـو گـفـتـنچـو بـلبـل روی گل بـین…

چو سعدی سیف فرغانی حدیث عشق با هرکسهـمـی گـویـد کـه درد دل بـیفـزاید ز نـاگـفـتـن
اگـر چـه حـد مـن نـبـود حـدیث عـشـق تـو گـفـتـنچـو بـلبـل روی گل بـیند بـود معذور از آشفتـن
هوس بـازان عشـق تـو ز وصـل چـون تـو شـیرینیچو فرهادند بـی حاصل ز کوه بـیستون سفتن
تـرا در خـواب چـون بـینـم کـه مـشـتـاقـان رویـت راشبـست از بـهر بـیداری و روز از بـهر ناخـفتـن
گـل خـوش بـوی مردم را بـخـود مشـغـول می داردبخند ای غنچه لب تا گل خجل ماند زاشکفتن
اگـر همـچـون نگـین در زر نشـانـد بـخـت و اقـبـالـمز غیر تـو اگر شـمعـم بـخـواهم نقش پـذرفتـن
وگــر تـــو نــزد مــن آیــی ز عــزت خــاک راهــت رابـخـواهد مـردم چـشـمم بـجـاروب مـژه رفـتـن
گدا گر تـوشـه یی خـواهد کرامت کن بـبـخـشـیدنفـقیر از تـحـفـه یی آرذ تـفـضـل کن بـپـذرفـتـن
اگـر چـه تــرک مـن گـفـتـی نـگـویـم تــرک تــو زیـراخـلاف دوستـی بـاشد بـتـرک دوستـان گفتـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج