فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٨٠: شمع بر خاک شهیدان گر نباشد گو مباش

شـمع بـر خـاک شهیدان گر نبـاشـد گو مبـاشلاله درکوه بـدخـشـان گرنبـاشـد گو مبـاشسـبـزه تـیغ تـو مـی بـاید کـه بـاشـد تـازه رویبـاغ ما را شـبـنم جـان گر…

شـمع بـر خـاک شهیدان گر نبـاشـد گو مبـاشلاله درکوه بـدخـشـان گرنبـاشـد گو مبـاش
سـبـزه تـیغ تـو مـی بـاید کـه بـاشـد تـازه رویبـاغ ما را شـبـنم جـان گرنبـاشد گو مبـاش
فــرش مـا افــتــادگــی، اســبــاب مـا آزادگــیخـانه مـا رانگـهبـان گـر نبـاشـد گـو مـبـاش
اشـتـهـا چـون سـوخـت،دارد لـذت مـرغ کـبـابخـوان مارا مرغ بـریان گر نبـاشـد گو مبـاش
شـور بـخـتـی وقـت حـاجـت می کند کار نمکسـفـره ما را نمکـدان گر نبـاشـد گو مبـاش
ما که چـون دل گوشـه ای داریم از گلزار قدسدامن صـحـرای امکان گر نبـاشـد گو مبـاش
بـی سـرانجـامی غبـار لشـکر جـمعـیت اسـتروزگـار مابـه سـامان گـر نبـاشـد گو مبـاش
مـرکـب آزادگـان تــخـت روان بــیـخـودی اسـتتوسن گردون به فرمان گر نباشد گو مباش
زیـنـب ظــاهـر چــه کــار آیـد دل افــســرده را؟نقـش بـر دیوار زندان گـرنبـاشـد گـومـبـاش
این قدر دلبستگی صائب به زلف یار چیست ؟نسخـه خـواب پـریشان گرنبـاشد گومبـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج