فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٨٠: روبهکی دنبه برد شیر مگر خفته بود

روبـهکـی دنـبـه بـرد شـیر مـگـر خـفـتـه بـودجـان نـبــرد خـود ز شـیـر روبـه کـور و کـبــودقــاصــد ره داد شــیـر ور نـه کـی بــاور کـنـداین چـه کـه رو…

روبـهکـی دنـبـه بـرد شـیر مـگـر خـفـتـه بـودجـان نـبــرد خـود ز شـیـر روبـه کـور و کـبــود
قــاصــد ره داد شــیـر ور نـه کـی بــاور کـنـداین چـه کـه روبـاه لـنگ دنبـه ز شـیری ربـود
گـویـد گـرگـی بــخــورد یـوســف یـعــقـوب راشـیر فـلـک هـم بـر او پـنـجـه نـیارد گـشـود
هر نفس الهام حق حـارس دل های ماستاز دل مــا کــی بــرد مـیـمـنـه دیـو حــســود
دسـت حـق آمـد دراز بـا کـف حـق کـژ مـبـازدر ره حـق هر کی کاشت دانه جـو جـو درود
هر که تـو را کرد خـوار رو بـه خـدایش سـپـارهـر کـی بــتــرسـانـدت روی بــه حـق آر زود
غـصـه و تــرس و بــلـا هـسـت کـمـنـد خــداگـوش کــشــان آردت رنـج بــه درگــاه جــود
یـارب و یـارب کــنــان روی ســوی آســمــانآب ز دیـــــده روان بــــــر رخ زردت چـــــو رود
ســبــزه دمـیـده ز آب بــر دل و جــان خــرابصــبــح گـشــاده نـقـاب ذلـک یـوم الـخــلـود
گـــر ســـر فـــرعـــون را درد بـــدی و بـــلـــالــاف خــدایــی کــجــا دردهــدی آن عــنــود
چـون دم غـرقـش رسـید گـفـت اقـل العـبـیدکـفـر شـد ایمـان و دید چـونـک بـلـا رو نمـود
رنــج ز تــن بـــرمــدار در تــک نــیــلــش درآرتــا تــن فـرعــون وار پــاک شــود از جــحــود
نفس به مصرست امیر در تک نیلست اسیربـــاش بـــر او جــبـــرئیــل دود بــرآور ز عــود
عـود بــخــیـلـسـت او بــو نـرســانـد بــه تــوراز نـخــواهـد گـشــا تــا نـکــشــد نـار و دود
مفخر تـبـریز گفت شمس حـق و دین نهفترو ترش از توست عشق سرکه نشاید فزود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج