فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٨٠: دلستانا از جهان رسم وفا برداشتی

دلـســتــانـا از جــهـان رســم وفـا بــرداشــتــیبــا وفـاداران خــود تــیـغ جــفـا بــرداشـتــیمــا ز مــهــر دیـگــران پــیـونــد بــبــریـدیـم و تـ…

دلـســتــانـا از جــهـان رســم وفـا بــرداشــتــیبــا وفـاداران خــود تــیـغ جــفـا بــرداشـتــی
مــا ز مــهــر دیـگــران پــیـونــد بــبــریـدیـم و تــومـهـر از مـا بـرگـرفـتـی دل ز مـا بـرداشـتـی
مـلـک داران جــهـان حــســن را در صــف عـرضشـد عـلمها سـرنگـون تـا تـو لوا بـرداشـتـی
تـو بـدسـت حـسـن خـود خـورشـید نیکو روی رااز پـی سـیلی زدن موی از قـفـا بـرداشـتـی
هـرکـرا تـو بـفـکـنـی کـس بــرنـگـیـرد در جـهـانگر چـو بـتـوانی میفـکـن هر کـرا بـرداشـتـی
در مـصـاف امـتـحـان بــا مـن سـپـر افـگـنـده انـدپــادشـاهـان جـهـان تـا تـو مـرا بــرداشـتـی
مــا گــدایـانـیـم، ســلــطــانــان خــریـدار تــوانـدای توانگر زین سبب چشم از گدا برداشتی
در بـدسـت آمـد صـدف را نـزد تـو قـدری نـمـانـدلعـل حـاصـل شـد نظـر از کهربـا بـرداشـتـی
هـمــچــو کــاغــذ پــاره در ســوراخ دیـوارم مـنـهچون بـدست لطف خود از ره مرا بـرداشتـی
دوش با من گفت عشقت بنگر ای گستاخ گویکندرین حـضرت شـکایت از کجـا بـرداشـتـی
آسمان همچـون زمین سـر می نهد بـر پـای تـوتـا بـعزم دسـتـبـوس دوسـت پـا بـرداشـتـی
چون سکندر گرچه پـیمودی بـسی شیب و فرازچـون خـضـر از لـعـل او آب بـقـا بــرداشـتـی
در سـماع از قـول تـو عـشـاق افـغـان می کـنندتـا تـو بـی بـرگ اندرین پـرده نوا بـرداشـتـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج