فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٨٠٨: من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم

مــن اگــر دســت زنــانــم نـه مــن از دســت زنــانــمنه از اینم نه از آنم مـن از آن شـهر کـلـانمنــه پــی زمــر و قــمــارم نــه پــی خــمــر و عــقـ…

مــن اگــر دســت زنــانــم نـه مــن از دســت زنــانــمنه از اینم نه از آنم مـن از آن شـهر کـلـانم
نــه پــی زمــر و قــمــارم نــه پــی خــمــر و عــقــارمنه خـمیرم نه خـمـارم نه چـنینم نه چـنانم
من اگـر مـسـت و خـرابـم نه چـو تـو مـسـت شـرابـمنه ز خـاکـم نه ز آبـم نه از این اهل زمـانـم
خــــرد پـــــوره آدم چـــــه خــــبـــــر دارد از ایــــن دمکه من از جمله عالم بـه دو صد پرده نهانم
مـشـنـو ایـن سـخـن از مـن و نـه زیـن خـاطـر روشـنکه از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم
رخ تو گر چه که خوب است قفص جان تو چوب استبرم از من که بسوزی که زبـانه ست زبانم
نــه ز بــویـم نـه ز رنــگــم نـه ز نــامــم نـه ز نــنــگــمحذر از تـیر خدنگم که خدایی است کمانم
نـه مــی خــام ســتــانــم نـه ز کــس وام ســتــانــمنه دم و دام ستـانم هله ای بـخـت جـوانم
چــو گــلــســتــان جــنــانـم طــربــســتــان جــهـانـمبـه روان همه مـردان کـه روان اسـت روانم
شــکــرســتــان خــیــالــت بـــر مــن گــلــشــکــر آردبـه گلسـتـان حـقایق گل صدبـرگ فشـانم
چــو درآیـم بــه گــلـســتــان گــل افــشــان وصــالـتز سـر پـا بـنشـانم که ز داغـت بـه نشـانم
عجب ای عشق چه جفتـی چه غریبـی چه شگفتیچـو دهانم بـگـرفـتـی بـه درون رفـت بـیانم
چـو بـه تـبـریز رسد جـان سوی شمس الحـق و دینمهمه اسـرار سـخـن را بـه نهایت بـرسـانم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج